Lokalne volitve

Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj
Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo organizatorjem volilnih kampanj glede oddaje poročil o financiranju volilnih kampanj za lokalne volitve 2018. Organizatorji volilne kampanje morajo skladno z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji preko spletnega portala AJPES za namen javne objave in revizije predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje. AJPES na svoji spletni strani prejeta poročila javno objavi. Tako posredovano poročilo je hkrati tudi osnova za uveljavljanje delnega povračila stroškov volilne kampanje pri lokalni skupnosti, torej poročila ni treba posebej pošiljati lokalnim skupnostim in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
Vsebina, obrazci, način predložitve poročil in njihova objava so določeni v Pravilniku o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo. V primeru izvedbe volilne kampanje za lokalne volitve 2018 je skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega računa 18. 3. 2019. Ker mora organizator predložiti poročilo preko portala AJPES najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa, je skrajni rok za oddajo poročil 2. 4. 2019.

Organizatorji, ki so vodili kampanjo tako za župana kot tudi za občinske svetnike, torej dve volilni kampanji, so morali predhodno odpreti dva ločena transakcijska računa ter morajo pripraviti in oddati dve ločeni poročili, na podlagi katerih vložijo tudi dve vlogi za povračilo stroškov volilne kampanje.

Poročila je potrebno oddati preko spletnega portala AJPES, aplikacije VRK – Oddaja poročila o volilni oz. referendumski kampanji. Pri vnosu novega poročila v aplikacijo VRK je potrebno izbrati: »Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov«, nato pa pri osnovnih podatkih v razdelku »volilna kampanja za kandidata/kand. listo« jasno navesti, za katero vrsto kampanje dejansko gre (torej ali gre za kampanjo za volitve župana ali članov občinskega sveta) ter ime kandidata oziroma kandidatne liste.

Primer:
•volilna kampanja za kandidata/kand. listo: Volilna kampanja za volitve župana – kandidat Janez Novak
•volilna kampanja za kandidata/kand. listo: Volilna kampanja za volitve članov občinskega sveta – Lista za razvoj občine.

Na MJU so za t.i. skupne organizatorje volilnih kampanj pripravili še posebno obvestilo glede nadgradnje aplikacije VRK na portalu AJPES. Po ZVRK imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke, v različnih lokalnih skupnostih, skupnega organizatorja volilne kampanje. Takšen skupni organizator volilne kampanje ima lahko odprt samo en transakcijski račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za določeno volilno kampanjo in o plačilih stroškov te volilne kampanje. Kljub enemu odprtemu transakcijskemu računu pa je skupni organizator volilne kampanje dolžan ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet oziroma za volitve župana v posamezni lokalni skupnosti in na tej podlagi ločeno uveljavlja tudi delno povračilo sredstev pri posamezni lokalni skupnosti. Tudi skupni organizator mora vsa poročila oddati preko portala AJPES.

MJU zato skupne organizatorje obvešča, da se aplikacija VRK trenutno še nadgrajuje z namenom, da bo organizatorjem omogočeno oddati več poročil v primeru, ko imajo odprt zgolj en transakcijski račun. Nadgradnja bo predvidoma zaključena konec januarja 2019, o čemer bomo javnost obvestili. Skupne organizatorje zato obveščamo, da z oddajo poročil preko portala AJPES počakajo do konca januarja 2019. Kot že navedeno, je skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega računa 18. 3. 2019, skrajni rok za oddajo poročil preko AJPES pa 2. 4. 2019.

Mnenje Ministrstva za javno upravo o izvajanju volilne kampanje v primeru skupne kandidatne liste si poglejte pri vprašanju št. 22 v okviru najpogostejših vprašanj in odgovorov. Ostale informacije za organizatorje volilnih kampanj pa so vam na voljo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.

NEURADNI izid lokalnih volitev v Občini Razkrižje
Neuradni izidi lokalnih volitev v Občini Razkrižje

Objava seznama potrjenih kandidatov za župana in seznama potrjenih kandidatov za člane občinskega sveta v Občini Razkrižje za lokalne volitve 2018
Seznam kandidatov za lokalne volitve v Občini Razkrižje, dne 18. 11. 2018

Žrebanje za določitev vrstnega reda potrjenih kandidatur
Volilna komisija Občine Razkrižje (OVK) obvešča predstavnike kandidatur za lokalne volitve 2018, da bo žrebanje vrstnega reda za določitev seznama potrjenih kandidatur – določitev vrstnega reda kandidatk in kandidatov na glasovnici, v ponedeljek, 29. 10. 2018 ob 16. uri v poročno-sejni sobi Doma kulture Razkrižje. OVK vabi predstavnike kandidatur, da se žrebanja udeležijo.

Vložene kandidature za lokalne volitve 2018
Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta
Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Glasovanje po pošti, predčasno glasovanje in glasovanje na domu, objavljeno 16. 10. 2018
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki v nedeljo, 18. 11. 2018, ne bodo v kraju stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018 na volišču Šafarsko, v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, naj imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018. obrazec
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Volilni komisiji Občine Razkrižje preko priloženega obrazca najpozneje do 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. obrazec
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, s priloženim obrazcem najpozneje do 14. 11. 2018 sporočijo Volilni komisiji Občine Razkrižje, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu. obrazec

Pravila in pogoji za objave obvestil na internem programu KTV Razkrižje, objavljeno 9.10.2018
PRAVILA objave obvestil na internem programu KTV Razkrižje
POGOJI za objavljanje volilnih obvestil lokalnih volitev 2018

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo lokalnih volitev 2018, objavljeno 18. 9. 2018
Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 18. novembra 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje za redne volitve v občinski svet in redne volitve župana Občine Razkrižje v letu 2018, objavljeno 6. 9. 2018
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Razkrižje

Sklep o določitvi volišč, objavljeno 6. 9. 2018
Sklep o določitvi volišč

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2018, objavljeno 3. 9. 2018
Ugotovitveni sklep

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2018, objavljeno 3. 9. 2018
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za LOKALNE VOLITVE 2018.
Rok za podajo predlogov je 13. september 2018.
JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2018
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora

Sestava Občinske volilne komisije Občine Razkrižje
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Razkrižje