Razpisi

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2022
Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 93/20) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2022.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna. V letu 2022 se lahko dodelijo študentom/diplomantom, ki so v študijskem letu 2021/2022 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2022, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2022”.

Javni poziv

Prijavni obrazecJavni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva
Občina Razkrižje v sodelovanju z Občino Šalovci na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS, št. 127/2006, UL EU, št. 317/2007, 314/2009, 319/2011, 335/2013, 307/2015, v nadaljevanju ZJZP) v okviru predhodnega postopka (na podlagi 1. poglavja III. dela ZJZP) objavlja »Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt: Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci.«, s katerim poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: promotor) k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Razkrižje in Občine Šalovci«.

Občina Šalovci je za izvedbo predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva pooblastila Občino Razkrižje, odločitev o nadaljevanju postopka javno-zasebnega partnerstva pa bosta občini izdali vsaka zase za objekte v svoji lasti.

Javni poziv je objavljen z dnem: 22. 7. 2021
Rok za postavitev vprašanj: 30. 7. 2021
Rok za objavo odgovorov na vprašanja: 6. 8. 2021
Rok za oddajo ponudb: 13. 8. 2021, do 10:00
Odpiranje ponudb in priprava zapisnika o odpiranju ponudb: 17. 8. 2021, ob 10:00

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (UL RS, št. 32/2007) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Podrobnejše zahteve glede projekta izhajajo iz poziva:

Javni poziv promotorjem_Občina Razkrižje in Občina Šalovci

Javni poziv promotorjem_Občina Razkrižje in Občina Šalovci

in prilog:

objekt KD Razkrižje:
REP – Kulturni dom_Razkrižje_končno poročilo

objekt VS Razkrižje:
REP – Večnamenska stavba_Razkrižje_končno poročilo

objekt OS Šalovci:
REP – Občina Šalovci – končno poročilo_


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021
Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2021 do 12.00 ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2021

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2021