Projekti

Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJASklep Akcijski načrt Občina Razkrižje 2022-2025

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot 2022-2025_10.3.2023

 

Strategija vpliva podnebnih sprememb na turizem v Občini Razkrižje

Strategija mehke mobilnosti v Občini Razkrižje

 

ANALIZA ANKET OBISKOVALCI, oktober 2022

ANALIZA ANKET PREBIVALSTVA oktober 2022

 

2022 | Vabilo k sodelovanju v anketi o destinaciji Razkriški kot kot zeleni destinaciji

Ključni dokumenti:
Zelena zaveza slovenskega turizma
Analiza stanja v destinaciji Razkriški kot

Kazalniki destinacije, april 2022

1.14 spremljanje kazalnikov_10.10. 22 Destinacija Razkriški kot

2021 | GREEN&SAFE – zaveza odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu
www.slovenia.info/green&safe
Zaradi sprememb, ki jih povzročajo mnogi dejavniki okolja, je bolj kot kadarkoli pomembno, da ravnamo odgovorno, varno in trajnostno. Temu je namenjena tudi komunikacijska platforma GREEN&SAFE, kjer se z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, krepi zaupanje gostov v trajnost in odgovornost Slovenije kot države.
Za varno, trajnostno in odgovorno delovanje se je odločila tudi Občina Razkrižje in v letu 2021 pridružila uporabi komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE. To je nadaljnji korak v naših prizadevanjih za prepoznavnost destinacije Razkriški kot kot zelene, odgovorne in zaupanja vredne destinacije, ter naša potrditev, da:
– skrbimo za varnost in spoštujemo priporočila GREEN&SAFE,
– smo seznanjeni s pogoji World Travel & Tourism Council (Svetovnega potovalnega in turističnega sveta),
– si prizadevamo za trajnostni razvoj,
– komuniciramo odgovorno ter
– smiselno uporabljamo komunikacijska orodja GREEN&SAFE.

Ključni dokumenti:
2021 03 STO SST letak_SLO
2021 03 STO SST plakati SLO
Sklep o potrditvi strategije
Strategija razvoja turizma Občine Razkrižje 2018 – 2028

2020 | Ključni dokumenti:
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot
Zemljevid turistične ponudbe MOST

2019 | Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

Ključni dokumenti:
Brošura Razkriški kot
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmu
Sklep o potrditvi Akcijskega načrta
Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot

 

2017-2018 | Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Ključni dokumenti:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje

Več informacij s področja turizma je objavljenih na tej povezavi.

NAZDRAVJECilj projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih, z akronimom NAZDRAVJE, financiranega iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za pripravo na starost, vzpostaviti med-sektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in njihovo vključenost in zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi z institucionalno oskrbo in s tem med uporabniki.

Sodelovanje partnerja Občine Razkrižje: 

Vzpostavitev medinstitucionalne mreže in oblikovanje programov in paketa storitev Priprava modela organizacije in delovanja ter vzpostavitev medsektorske mreže, ki bo sestavljena iz predstavnikov javnih zavodov, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti in bo povezovala lokalne Klube 65+. Mreža 65+ bo koordinirala oblikovanje in izvedbo preventivnih zdravstvenih in socialnih programov, ki bodo izvajani v lokalnih Klubih 65+. Na podlagi analize potreb ciljnih skupin bo mreža skupaj s partnerji v projektu sodelovala pri oblikovanju paketa preventivnih programov in razvoja storitev celovitejše obravnave starejših v njihovem lokalnem okolju.

Pilotna izvedba programa storitev »Mreža 65+«  Na podlagi predhodnih aktivnostih izvedenih v lokalnih skupnostih, bodo na nivoju posameznih občin vzpostavljeni Klubi 65+, ki bodo organizirani glede na danosti in potrebe posameznega lokalnega okolja. V organizacijo delovanje klubov bodo vključeni lokalni predstavniki in organizacije. V sodelovanju s klubi bodo preko mreže izvajani preventivni zdravstveni,socialni in drugi programi za ciljne skupine v njihovih lokalnih okoljih.

Za učinkovito izvedbo in večjo dostopnost do programov in storitev bo vzpostavljen Info telefon Klub 65+ namenjen informiranju o preventivnih zdravstvenih in socialnih programih ter aktivnostih mreže, ki se izvajajo v lokalnih klubih ter informiranje o storitvah, ki jih izvajajo posamezni izvajalci mreže

 timthumb

 NaZdravje-WebPasica2

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

PREDSTAVITEV PARTNERJA


Dobra voda za vseVoda kot poglavitna dobrina življenja, je spodbudila deset partnerjev na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, da vzpostavijo projektno partnerstvo za izvedbo skupnega projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo / Održivo upravljanje vodama između Mure i Drave, z akronimom Dobra voda za vse.

Projekt Dobra voda za vse nagovarja predvsem štiri  zaznane sklope problemov v  čezmejnem območju, pa tudi širše, in sicer:

  • reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih;
  • onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin  vode;
  • pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe;
  • nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Operacija je delno financirana s strani Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013.

Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.dobravodazavse.com.

Logo za nalepko


Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem CJN_jumbo.indd

Predvidena leta izvedbe: 2013, 2014, 2015

Viri financiranja:
• sredstva Evropskega kohezijskega sklada
• sredstva proračuna RS
• proračun Občine Razkrižje

 

Slovesnost ob zaključku del

Občina Razkrižje je prva med sodelujočimi partnerji projekta, zaključila dela. 20. decembra 2014 smo organizirali slovesnost, na katero smo povabili vse sodelujoče partnerje v projektu, sofinancerje, izvajalce del ter občane Občine Razkrižje. Skupaj smo proslavili uspešen zaključek del in novo pridobitev za občino. V okviru projekta smo v Občini Razkrižje zgradili vodovod Veščica-Razkrižje, ob tem pa tudi uredili občinsko javno pot »Na Gmajni«.

 

Utrinki iz slovesnosti


Energetska sanacija Zdravstvene postaje RazkrižjePredvideni celotni stroški operacije znašajo 35.566,84 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Proračun Občine Razkrižje: 35.566,84 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju  2013-2015.

 


Energetska sanacija Osnovne šole RazkrižjeLogo

Predvideni celotni stroški operacije znašajo 687.700,15 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Nepovratna sredstva EU, Kohezijski sklad: 291.958,22 EUR
  • Proračun Občine Razkrižje: 395.741,93 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju 2013-2015.