Prikazovalnik hitrosti VI VOZITE – skupaj za večjo varnost

Občina Razkrižje je bila ponovno uspešna na pozivu Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) lokalnim skupnostim, tokrat za šestmesečni brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti- VI VOZITE,  do 30. 6. 2023 in edina iz pomurskega območja.

Javna agencija RS za varnost prometa s tovrstnimi aktivnostmi opravlja analitsko-raziskovalne naloge s prikazovalniki hitrosti, katere ima zaradi pridobivanja statističnih podatkov o hitrostih na posameznih cestnih odsekih in zniževanja povprečnih hitrosti na cestah v lasti in jih na podlagi javnega poziva daje v brezplačni najem lokalnim skupnostim. V interesu, tako AVP, kot občine je, da se prikazovalnik postavi na ustrezno mesto, saj se s tem omogoči voznikom, da se seznanijo s hitrostjo svoje vožnje, jo zato primerno upočasnijo in tako prispevajo k splošni večji prometni varnosti.

Prikazovalnik hitrosti je v Občini Razkrižje tokrat prvič nameščen ob kategorizirani občinski javni poti št. 724761 Veščica – Razkrižje (bolj znano kot »gmajna«), (do sedaj ob regionalnih-državnih cestah) na šolski poti in poti drugih udeležencev  v prometu, natančneje na Veščici preko HŠ 45b, zaradi zaznanega razvijanja višje hitrosti vožnje vozil, kot je dovoljena glede na omejitve – 30 km/h, kar je posledica povečane gostote prometa, predvsem zaradi koriščenja »tranzitne bližnjice«, prav tako je predlagana lokacija sredi strnjenega dela naselja tega območja.  Prikazovalnik hitrosti je pričel delovati v petek, 23. 12. 2022.

Omenjena občinska cesta ima v  strnjenem delu naselja občinske javne poti, v dolžini 500 metrov cono 30 km/h ter dve hitrostni grbini, kar pa mnogi vozniki ne upoštevajo in v vmesnem območju razvijajo večje hitrosti vožnje. Iz obeh zunanjih strani odseka ceste je območje 40 km/h. Prebivalci ob tej cesti opažajo, da je prometna problematika predvsem v tem, da to občinsko cesto uporablja veliko tranzitnih voznikov, ki ta odsek koristijo kot krajšo pot vožnje na relaciji Beltinci, Črenšovci – Ljutomer, opažajo pa tudi nekaj tovornih vozil, ki bi vsi skupaj morali uporabljati vzporedno regionalno cesto Razkrižje-Veščica – Stročja vas.

Glede na zaznane podatke postavljenega prikazovalnika mora občina aktivno sodelovati s Policijo in redarstvom glede možnih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na lokaciji postavitve prikazovalnika. Zaradi problematike bodo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Razkrižje v prihodnje na tem območju tudi občasno opravljene še meritve hitrosti s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Občina Razkrižje bo po polletnem obdobju poslala Javni agenciji RS za varnost prometa poročilo o ugotovitvah na področju prometne varnosti, ki so nastale na podlagi pridobljenih podatkov postavljenega prikazovalnika hitrosti, ter ukrepe, ki jih, glede na zaznane podatke občina namerava izvesti na predmetni občinski javi poti.

Podatki iz prikazovalnika hitrosti na občinski javni poti na Veščici so javno dostopni na spletni strani Občine Razkrižje https://www.razkrizje.si/prometna-varnost/ (kjer so dostopni podatki tudi iz preostalih prikazovalnikov hitrosti v Občini Razkrižje ob regionalnih cestah) ter na spletni strani AVP https://www.avp-rs.si/podatki-iz-prikazovalnikov-hitrosti/  

Podatki iz prikazovalnikov hitrosti so vidni tudi na displejih, nameščenih v Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje ter v čakalnici Zdravstvene postaje Razkrižje.