Objavljen razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad je razpisal spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019. Na ta način se bo na območjih občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj skupno podprlo do 80 novonastalih podjetij.

Razpis je bil objavljen dne 06.10.2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada. Skupno je razpisanih 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju dveh let.

Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 24.8.2016 do 20.10.2017 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1.1.2017 do 30.09.2019, v dveh letnih izplačilih, in sicer:
– do največ 16.000 EUR v letu 2018,
– do največ 24.000 EUR v letu 2019.

Pozor!
Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti napovedano število zaposlenih ter ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31.12.2022.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2018-2019 je tudi spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih, cilj javnega razpisa pa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:
– pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
– socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vloge je 07.11.2017.

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2018-2019.

Več informacij o javnem razpisu je dostopnih na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.