Razpisi

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2021.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2020/2021 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 30. novembra 2021 do 12.00 ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2021

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2021


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2020Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2020.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 14. decembra 2020 do 12. ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2020

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2020

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2020
Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitostiMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v petek, 6.12.2019 v Uradnem listu RS objavil javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
a) 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
b) 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
c) 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
d) 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
e) 56.101 (restavracije in gostilne).

Osnovne informacije o javnem razpisu se nahajajo spodaj.Termine informativnih delavnic za predstavitev razpisa najdete na TEJ POVEZAVI. 

Vabilo – informativni dnevi

 
POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV ZA OBČINSKO GLASILOSpoštovani občanke in občani,

prijazno vabljeni k oddaji prispevkov za javno glasilo Občine Razkrižje »RAZKRIŠKA KRIŽPOTJA«, ki bo izdano ob 20. letnici ustanovitve Občine Razkrižje.

.


Objavljen razpis za spodbude za zagon podjetij na problemskih območjihSlovenski podjetniški sklad je razpisal spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019. Na ta način se bo na območjih občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj skupno podprlo do 80 novonastalih podjetij.

Razpis je bil objavljen dne 06.10.2017 v Uradnem listu RS št. 55/2017 in na spletni strani Sklada. Skupno je razpisanih 2,9 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 EUR nepovratnih sredstev v obdobju dveh let.

Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 24.8.2016 do 20.10.2017 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo za povračilo stroškov operacije, nastalih in plačanih od 1.1.2017 do 30.09.2019, v dveh letnih izplačilih, in sicer:
– do največ 16.000 EUR v letu 2018,
– do največ 24.000 EUR v letu 2019.

Pozor!
Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po prejemu sofinanciranja ohraniti napovedano število zaposlenih ter ohraniti sedež podjetja in izvajati aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj do 31.12.2022.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2018-2019 je tudi spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih, cilj javnega razpisa pa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:
– pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
– socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vloge je 07.11.2017.

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 2018-2019.

Več informacij o javnem razpisu je dostopnih na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.