Projekti

Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje——————————
Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dograditev visokovodnih nasipov

Na podlagi zaključenega postopka javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije – Izvedbenega načrta IzN (obdelanega nivoju PZI) in pridobitev vseh potrebnih soglasij tangiranih mnenjedajalcev/soglasodajalcev za dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa na desni strani Mure na območju Občine Razkrižje, nadalje pridobitev vse potrebne dokumentacije, pogojev, elaboratov, študij in soglasij v skladu s predpisi s področja predmeta naročila, ter dokazil o razpolaganju z zemljišči, ki so potrebna za izgradnjo visokovodnih nasipov, je dne 26. 9. 2022 potekal podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ukrep se sofinancira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje (C1 K3) – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek dogodka:
Prispevek TV AS


——————————
Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje


Pobuda za prenos dobre prakse in vzpostavitev Platforme za NVOObčina Razkrižje se je v letu 2021 na povabilo IPOP v vlogi Nacionalne URBACT točke za Slovenijo in Občine Idrija pridružila pobudi za prenos dobre prakse, ob čemer imamo kot partner možnost pobliže spoznati dobro prakso Občine Idrija in jo s strokovno podporo tudi prenesti v našo občino. Partnerstvo poleg Idrije sestavljajo Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Razkrižje.

Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja, kot so socialna izključenost, osamljenost, beg možganov ter pomanjkanje občutka pripadnosti in skupnostnega duha, s katerimi se sooča tudi veliko slovenskih občin. Platforma nevladnih organizacij je zato zastavljena tako, da jo samostojno upravljajo vključene organizacije, pobude in skupine. Idrija je dobro prakso, ki jo je prenesla iz nemškega mesta Altena, nadgradila v “Mestno dnevno sobo”, ki je zasnovana kot skupni prostor na voljo vsakemu državljanu, bodisi za organizacijo dejavnosti, ki prispeva h kakovosti življenja v mestu, ali samo za druženje in klepet. Vsaka od partnerskih občin bo dobro prakso prilagodila svojemu okolju, sodelovanje v pobudi pa bo trajalo vse do decembra 2022.

Pričakovani rezultati za sodelujoče občine so:
– pozitivne spremembe v lokalnem okolju kot rezultat sodelovanja v pobudi,
– večje razumevanje in izvajanje participativnega in celostnega oblikovanja politik,
– okrepljene veščine vključenih posameznikov na področju participativnega / celostnega oblikovanja politik,
– boljše poznavanje programa URBACT in večja motivacija za sodelovanje v URBACT omrežjih.

Idrijska Mestna dnevna soba v drugih slovenskih občinah

Šest slovenskih občin korak bliže k uresničevanju načrtov boljšega povezovanja lokalne skupnosti

Povabilo k participativnemu sodelovanju pri prenosu dobre prakse URBACT – Platforma za NVO

Uspešno izvedena počitniška delavnica “3 HIŠKE ZA 3 PRAŠIČKE”


Iniciativa PRIMOKIZ – Celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti v Občini RazkrižjeSpoštovani starši!

Občina Razkrižje je pristopila k oblikovanju strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti. Za lažje oblikovanje situacijske analize in pripravo izboljšav potrebujemo tudi vaše mnenje in predloge.

Prosimo vas za sodelovanje, tako da do 10. 6. 2021 izpolnite anketo, ki se nahaja na spodnji povezavi
https://1ka.arnes.si/a/25473 .

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje.

Lokalni akcijski tim Občine Razkrižje

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Občina Razkrižje se je v mesecu juliju 2020 s sporazumom o sodelovanju pridružila iniciativi »PRIMOKIZ – CELOSTNA PODPORA DRUŽINAM Z OTROKI DO SEDMEGA LETA STAROSTI«.

Iniciativa stremi h krepitvi celostnega naslavljanja potreb družin z mlajšimi otroki (0-7 let), ki živijo v občini, preko vzpostavljanja strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Iniciativa spodbuja povezovanje na različnih nivojih in spodbuja krepitev obstoječih delovnih nalog in povezav.

Model PRIMOKIZ se tako nanaša na vse programe podpore otrokom do sedmega leta starosti in ni vezan le na formalni izobraževalni proces. Nanaša se tudi na učni proces posameznega otroka. Otroci se že od rojstva učijo in raziskujejo svoje okolje, kar ima bistveno vlogo za njihov razvoj. Odrasli z vzgojo, nego in varstvom prispevajo k otrokovemu zdravemu okolju tako, da nudijo spodbudno okolje s široko izbiro možnosti za učenje. Odrasli otroku nudijo podporo, zgled in usmeritve. Varstvo otroka pomeni nuditi zaščito pred nevarnostjo, nego in podporo otroka, varovanje otrokovega zdravja in negovanje čustvenih vezi.

Zato celostni in povezani programi podpore otrokom do sedmega leta starosti morajo vsebovati naslednje:
– otrokom in družinam prijazno urbanistično načrtovanje in načrtovanje omrežij,
– učno podporo, izobraževalne in varstvene programe podpore za družine z mlajšimi otroki,
– prostore, kjer se otroci in njihove družine lahko igrajo in komunicirajo z drugimi,
– zdravstvene in socialne programe podpore za družine z mlajšimi otroki,
– specifične terapevtske programe za tiste otroke, ki te programe potrebujejo.

Ob tem je usmeritev delovanja za spodbujanje uspešnega razvoja vsakega otroka skupna odgovornost tako izobraževalnega, zdravstvenega kot tudi sistema socialnega varstva. To so ključni trije stebri celostne in povezane mreže programov podpore otrokom do sedmega leta starosti.
Cilji, ki jih ob tem želimo doseči, so:
– oblikovanje in/ali usmeritev delovanja na področju dela z družinami in otroki do sedmega leta starosti,
– boljše razumevanje pomena obdobja do sedmega leta starosti pri oblikovalcih politik in strokovnjakov, ki sodelujejo z družinami in otroki do sedmega leta starosti,
– podpora, povezovanje in usklajevanje posameznikov, ki so dejavni na področju dela z otroki do sedmega leta starosti,
– postavljanje širokih temeljev v lokalni skupnosti za usmeritev delovanja na področju dela z družinami in otroki do sedmega leta starosti (priprava situacijske analize in strategije).

Da bi dosegli zastavljene cilje, in spodbudili sodelovanje, komunikacijo ter iskanje priložnosti med predstavniki občine, zaposlenimi na občini, drugimi predstavniki organizacij, ki delujejo na področju dela z otroki in njihovimi družinami, strokovnjaki, s tega področja tako na lokalni kot nacionalni ravni, bo vsaka občina, vključena v iniciativo, v naslednjih dveh letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Ob tem se je na lokalnem nivoju oblikoval lokalni akcijski tim (LAT), ki je sestavljen iz različnih posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju otrok in njihovih družin. V praksi se je namreč pokazalo, da takšen način dela na hiter in preprost način rešuje vsakodnevne težave z vključevanjem otrok iz različnih okolij v vrtec/osnovno šolo in širšo družbo. LAT torej naslavlja pogoje za dolgoročno delovanje in lahko pomaga reševati tudi sistemske težave.

LAT vodi lokalni koordinator, ki je odgovoren za pripravo, sprejetje in implementacijo strategije »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«, stalno strokovno podporo LAT in lokalnemu koordinatorju pa daje facilitator. Krovni strokovni in tehnični podporni institut iniciative je Pedagoški inštitut natančneje Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, na nacionalnem nivoju pa se bo v nadaljevanju pridružil tudi zunanji izvajalec.Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJASklep Akcijski načrt Občina Razkrižje 2022-2025

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot 2022-2025_10.3.2023

 

Strategija vpliva podnebnih sprememb na turizem v Občini Razkrižje

Strategija mehke mobilnosti v Občini Razkrižje

 

ANALIZA ANKET OBISKOVALCI, oktober 2022

ANALIZA ANKET PREBIVALSTVA oktober 2022

 

2022 | Vabilo k sodelovanju v anketi o destinaciji Razkriški kot kot zeleni destinaciji

Ključni dokumenti:
Zelena zaveza slovenskega turizma
Analiza stanja v destinaciji Razkriški kot

Kazalniki destinacije, april 2022

1.14 spremljanje kazalnikov_10.10. 22 Destinacija Razkriški kot

2021 | GREEN&SAFE – zaveza odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu
www.slovenia.info/green&safe
Zaradi sprememb, ki jih povzročajo mnogi dejavniki okolja, je bolj kot kadarkoli pomembno, da ravnamo odgovorno, varno in trajnostno. Temu je namenjena tudi komunikacijska platforma GREEN&SAFE, kjer se z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, krepi zaupanje gostov v trajnost in odgovornost Slovenije kot države.
Za varno, trajnostno in odgovorno delovanje se je odločila tudi Občina Razkrižje in v letu 2021 pridružila uporabi komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE. To je nadaljnji korak v naših prizadevanjih za prepoznavnost destinacije Razkriški kot kot zelene, odgovorne in zaupanja vredne destinacije, ter naša potrditev, da:
– skrbimo za varnost in spoštujemo priporočila GREEN&SAFE,
– smo seznanjeni s pogoji World Travel & Tourism Council (Svetovnega potovalnega in turističnega sveta),
– si prizadevamo za trajnostni razvoj,
– komuniciramo odgovorno ter
– smiselno uporabljamo komunikacijska orodja GREEN&SAFE.

Ključni dokumenti:
2021 03 STO SST letak_SLO
2021 03 STO SST plakati SLO
Sklep o potrditvi strategije
Strategija razvoja turizma Občine Razkrižje 2018 – 2028

2020 | Ključni dokumenti:
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot
Zemljevid turistične ponudbe MOST

2019 | Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

Ključni dokumenti:
Brošura Razkriški kot
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmu
Sklep o potrditvi Akcijskega načrta
Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Razkriški kot

 

2017-2018 | Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Ključni dokumenti:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje

Več informacij s področja turizma je objavljenih na tej povezavi.