Obvestilo

ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV – ŠKODA PO OBILNEM DEŽEVJU S POPLAVAMI IN PLAZOVI, MAJ 2023OBVESTILO  V ZVEZI S PRIČETKOM ZBIRANJA VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI  ŠKODO  ZARADI POSLEDIC

OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023

Občinska komisija za ocenjevanje škode na stvareh na podlagi   sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-18/2023-161– DGZR z dne 25. 5. 2023, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic OBILNEGA DEŽEVJA S POPLAVAMI IN PLAZOVI OD 14. DO 23. MAJA 2023 .

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu

1 –  kmetijska zemljišča,

 3 –  uničen objekt,

 4 –  delna škoda na objektih in

 5 – gradbeno inženirska infrastruktura (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

Pri ocenjevanju škode se upošteva tipične skupine del iz priloge 3, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.

 

Oškodovanci dostavite izpolnjene vloge na obrazcu št. 1, 3, 4, ali 5  na sedež Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje  najpozneje do ponedeljka, 19. junija 2023

Po prejemu vloge, bo občinska komisija opravila terenske oglede in do roka posredovala informacije državnim institucijam.

Obrazci so na razpolago na sedežu Občine Razkrižje in na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si  –  obvestila

DEŽEVJE, POPLAVE, PLAZOVI 2023 Obrazec 1 Ocena-skode-na-kmetijskih-zemljiscih-in-gozdovih-povzrocene-po-naravni-nesreci(1)

DEŽEVJE, POPLAVE, PLAZOVI 2023-4-Izhodiščne-povprečne-cene-za-ocenjevanje-delnih-škod-na-stavbah_sifrant_b-1

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI-2023-Obrazec 3-uničen-objekt

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI 2023 Obrazec 5 Ocena-skode-na-gradbenih-inzenirskih-objektih-povzrocene-po-naravni-nesreci

DEŽEVJE,POPLAVE, PLAZOVI-2023-3-Izhodiščne-povprečne-cene-1

 

 Predlog za participativni proračun 2024 – povabiloObčinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2024 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge odločajo občani sami.

POGOJI

Projektni predlog v okviru participativnega proračuna lahko odda vsak prebivalec ali prebivalka s  stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Razkrižje,  ki je dopolnil/-a 15 let.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Razkrižje
  • bo izveden na zemljiščih v lasti Občine Razkrižje
  • še ni bil (so)financiran s strani Občine Razkrižje
  • je finančno ovrednoten do največ 5.000 EUR z  vključenim DDV-jem,
  • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj
  • je umeščen v enega od šestih območij občine:

Območje 1: Gibina

Območje 2: Šafarsko

Območje 3: Razkrižje

Območje 4: Veščica

Območje 5: Kopriva

Območje 6: Šprinc

 

Projektni predlog za participativni proračun 2024 oddajte do petka, 19. 5. 2023, do 15. ure osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2024, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                  Zadeva – Participativni proračun 2024

Obrazec za oddajo Projektnega predloga je objavljen v nadaljevanju, dobite pa ga lahko tudi v občinski upravi.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 02 584 99 00.

Participativni-proracun-2024-obrazec


Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2024 – javna obravnavaNa 4. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 3. 5. 2023, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2024 ter sprejet sklep,  da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Dostopen je tukaj v nadaljevanju in v občinski upravi.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do petka,19. 5. 2023, do 15. ure  osebno ali po pošti na naslov :                                                  Občina Razkrižje, Proračun 2024, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

ali do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net                                      Zadeva -Proračun 2024

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

 

NRP-23-27_ osnutek proračuna 2024

Obrazložitev osnutka proračuna 2024

Obrazložitev osnutka proračuna 2024-posebni del

Odlok o proračunu 2024-osnutek

PRORAČUN 2024 – posebni del – osnutek – standardni izpisi

PRORAČUN 2024 -splošni del – osnutek – Standardni izpisi