Občinska uprava


Zmanjšajmo tveganje za vnos in širjenje visoko patogene aviarne influenceZaradi novih pojavov visoko patogene aviarne influence (HPAI) pri divjih pticah pri nas in v drugih evropskih državah Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ponovno poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu k doslednemu upoštevanju in izvajanju ukrepov za zmanjševanje tveganja za vnos in širjene HPAI.

Več v obvestilu, objavljenem na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/novice/2023-01-04-zmanjsajmo-tveganje-za-vnos-in-sirjenje-visoko-patogene-aviarne-influence/Javna obravnava Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.Občinski svet Občine Razkrižje je na 20. redni seji, dne 21. 4. 2022, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi.

Predlog odloka se v skladu z 42a. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) daje v 30. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 21. 5. 2022.

ODLOK O USTANOVITVI CEROP ČISTOPIS I.OBRAVNAVA

Obrazložitev predloga odloka


Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2021Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2021.

Na splošnem področju je bilo v letu 2021 oddanih skupno 272 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 375.182 EUR brez DDV, od tega:

– 118 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 55.026 EUR brez DDV,
– 114 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 173.070 EUR brez DDV,
– 40 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 147.086 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2021 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2021 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen tukaj in je objavljen tudi na Portalu javnih naročil.


Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-LjutomerMinistrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo, z javnim naznanilom z dne 17. december 2021, obveščata javnost, da se v občinah, ki jih zajema območje državnega prostorskega načrta oziroma študije variant ter na Ministrstvu za okolje in prostor, z dnem 27. decembrom 2021 pričenja javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer, ki bo trajala do 31. januarja 2022.

I.
Javno se razgrinjajo:
– Osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (ZUM d.o.o., november 2021),
– povzetek za javnost,
– vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Plinovodi d.o.o., 16. oktober 2020, dopolnitev 24. junij, 29. julij in 16. ter 22. november 2021),
– Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod R15/1 Lendava – Ljutomer, št. 101016-dn, z dne 30. 9. 2020, dopolnitev 24. 6. 2021, 15. 11. 2021 in 22. 11. 2021, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana),
– osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-26/2020, 22. 11. 2021) in
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Javna razgrnitev bo potekala od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022:
– na spletnem portalu GOV.SI: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih občin:
* Lendava, v sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
* Velika Polana, v prostorih občine Velika Polana 111, 9225 Velika Polana,
* Črenšovci, v prostorih občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
* Razkrižje, v Domu kulture, Šafarsko 42C, 9246 Razkrižje,
* Ljutomer, v vložišču občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Obsežno gradivo bo z dnem javne razgrnitve na območju občine fizično na vpogled na zgoraj navedenem naslovu kakor tudi v drugih občinah ter objavljeno na spletnem portalu GOV.SI: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

III.
Javne obravnave bodo potekale v:
– četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi Občine Ljutomer, za občino Ljutomer,
četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v Kulturni dvorani v Črenšovcih, Ul. Prekmurske čete 23, za občini Črenšovci in Razkrižje,
– torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava, za občino Lendava,
– torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v dvorani Doma krajanov v občinski zgradbi, Velika Polana 111, za občino Velika Polana.

IV.
Na podlagi ugotovitev Agencije Republike Slovenije za okolje je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v Poročilu o vplivih na okolje v poglavju 7. in grafično prikazano v prilogi 4.
Za izdajo okoljevarstvenega soglasja in za posredovanje zahtevanih podatkov o nameravanem posegu v okolje je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje.

V.
Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije in priporočil Nacionalnega inštitut za javno zdravje.

VI.
Javnost ima v času javne razgrnitve, torej med 27. decembrom 2021 in 31. januarjem 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
– po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom “oDPN Lendava-Ljutomer”,
– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki “zadeva” navede ključne besede “oDPN Lendava-Ljutomer”.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za oddajo pripomb in predlogov, oziroma če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani pripombi oziroma predlogu.

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

Naslovni ministrstvi in Agencija Republike Slovenije za okolje obveščata javnost, da bodo v postopku upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz javnega naznanila.

VII.
Agencija Republike Slovenije za okolje vabi:
– osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in
– nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja,
da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Te osebe položaj stranskega udeleženca pridobijo po predpisih o upravnem postopku, če Agencija Republike Slovenije za okolje ugotovi, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa, in če v roku 35 dni od objave javnega naznanila (od 27. 12. 2021 do 31. 1. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je treba v vlogi določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Zahteva za vstop v postopek se lahko poda:
– na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
– po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

VIII.
Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in posredovano udeleženim občinam.

Za več informacij na Občini Razkrižje pokličite na tel. 02 584 99 08.

Javno naznanilo
Povzetek za javnost

 

PLINOVOD Dopolnitev javnega naznanila, dodatna javna obravnava


Objava statističnih podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v letu 2020Občina Razkrižje kot naročnik v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) objavlja statistične podatke o oddanih evidenčnih naročilih v preteklem proračunskem letu 2020.

Na splošnem področju je bilo v letu 2020 oddanih skupno 186 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 448.871 EUR brez DDV, od tega:

– 62 za vrsto predmeta BLAGO v skupni vrednosti 22.400 EUR brez DDV,
– 91 za vrsto predmeta STORITVE v skupni vrednosti 129.723 EUR brez DDV,
– 33 za vrsto predmeta GRADNJE v skupni vrednosti 296.748 EUR brez DDV.

Na infrastrukturnem področju in področju obrambe in varnosti Občina Razkrižje v letu 2020 ni oddala evidenčnih naročil.

Seznam evidenčnih naročil, oddanih v letu 2020 na splošnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v veljavnem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), od katerih dalje mora biti izveden postopek javnega naročanja na način kot ga določa zakon, je dostopen tukaj.


URA ZA ZEMLJO 2017Združujemo ljudi za ohranitev planeta, v soboto, 25.3. ob 20:30 – 21:30

eh_banner_adjusted_590988

Earth Hour ali Ura za Zemljo je globalna akcija WWF-ja, ki bo letos potekala že deseto leto zapored.

Luči bomo za naš planet letos ugasnili v soboto 25. marca od 20:30 do 21:30.

V okviru kampanje WWF vsakoletno poziva vsa slovenska mesta, občine, podjetja in posameznike, da se pridružijo kampanji Ura za Zemljo in s tem pokažejo, da jim je mar za naš planet in da se moramo združiti v boju proti podnebnim spremembam. Ena ura, ki jo preživimo v temi, naj vsem nam služi kot opomin, da moramo zagotoviti trajnostno prihodnost našega planeta. V kampanji sodeluje tudi Občina Razkrižje. K sodelovanju vabimo tudi vse organizacije in posameznike.

Več informacij o kampanji lahko najdete na http://adria.panda.org/sl/kampanje/ura_za_zemljo/,
za več zgodb in člankov o ekipah, ki uporabljajo Earth Hour za osvetlitev podnebnih ukrepov pa obiščite www.earthhour.org.
Povezava do fotografij aktivnosti v Earth Hour po vsem svetu je na voljo na naslovu http://www.earthhour.org/photo-galleries.

Koordinator projekta v Sloveniji je Bojan Stojanović, WWF Adria, bstojanovic@wwfadria.org, 051 367 362.

WWF je ena največjih in najbolj spoštovanih neodvisnih organizacij za varstvo narave, ki s skoraj petimi milijoni privržencev in globalnim omrežjem deluje v več kot sto državah. WWF ustvarja rešitve, ki bodo našemu planetu pomagala pri soočanju z velikimi izzivi na področju varstva okolja. Za več informacij od delu WWF v regiji obiščite: http://adria.panda.org/sl/.Prijava na Javni razpis le še do 12. 12. 2016Obveščamo vas, da se rok za prijave na Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 nezadržno približuje in se bo iztekel dne 12. 12. 2016. 

Interesente vabimo, da več informacij o javnem razpisu poiščejo na spletni strani:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis.