Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju občine Razkrižje

Slovenija se v zadnjem času sooča z velikimi podnebnimi spremembami, ki se kažejo kot skrajni vremenski pojavi, zlasti poplave. Te naravne nesreče ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki živi na območjih z veliko poplavno ogroženostjo in povzročajo znatno gospodarsko škodo.

Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno okolje, so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu »Nature based solutions«.

DRSV je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v viši 310 mio EUR.

Direkcija se je skupaj z MOP odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami v katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič in direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer sta podpisala Sporazum o skupni izvedbi investicije v četrtek, 3. marca 2022 na sedežu Direkcije RS za vode v Celju.