VABILO na javno obravnavo v okviru javne razgrnitve osnutka načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo, z javnim naznanilom z dne 17. december 2021, obveščata javnost, da se v občinah, ki jih zajema območje državnega prostorskega načrta oziroma študije variant ter na Ministrstvu za okolje in prostor, z dnem 27. decembrom 2021 pričenja javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer, ki bo trajala do 31. januarja 2022.

I.
Javno se razgrinjajo:
– Osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer (ZUM d.o.o., november 2021),
– povzetek za javnost,
– vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Plinovodi d.o.o., 16. oktober 2020, dopolnitev 24. junij, 29. julij in 16. ter 22. november 2021),
– Poročilo o vplivih na okolje za prenosni plinovod R15/1 Lendava – Ljutomer, št. 101016-dn, z dne 30. 9. 2020, dopolnitev 24. 6. 2021, 15. 11. 2021 in 22. 11. 2021, E-NET OKOLJE d.o.o., Ljubljana),
– osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-26/2020, 22. 11. 2021) in
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Javna razgrnitev bo potekala od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022:
– na spletnem portalu GOV.SI: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih občin:
* Lendava, v sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
* Velika Polana, v prostorih občine Velika Polana 111, 9225 Velika Polana,
* Črenšovci, v prostorih občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
Razkrižje, v Domu kulture, Šafarsko 42C, 9246 Razkrižje,
* Ljutomer, v vložišču občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Obsežno gradivo bo z dnem javne razgrnitve na območju občine fizično na vpogled na zgoraj navedenem naslovu kakor tudi v drugih občinah ter objavljeno na spletnem portalu GOV.SI: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

III.
Javne obravnave bodo potekale v:
– četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi Občine Ljutomer, za občino Ljutomer,
– četrtek, 13. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v Kulturni dvorani v Črenšovcih, Ul. Prekmurske čete 23, za občini Črenšovci in Razkrižje,
– torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni sobi mestne hiše, Glavna ulica 20, Lendava, za občino Lendava,
– torek, 18. januarja 2022, s pričetkom ob 19.00, v dvorani Doma krajanov v občinski zgradbi, Velika Polana 111, za občino Velika Polana.

Dodatna javna obravnava bo potekala v ponedeljek, 17.1.2022 ob 16. uri v Domu kulture Razkrižje (Šafarsko 42 c).

IV.
Na podlagi ugotovitev Agencije Republike Slovenije za okolje je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v Poročilu o vplivih na okolje v poglavju 7. in grafično prikazano v prilogi 4.
Za izdajo okoljevarstvenega soglasja in za posredovanje zahtevanih podatkov o nameravanem posegu v okolje je pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje.

V.
Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije in priporočil Nacionalnega inštitut za javno zdravje.

VI.
Javnost ima v času javne razgrnitve, torej med 27. decembrom 2021 in 31. januarjem 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
– po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom “oDPN Lendava-Ljutomer”,
– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki “zadeva” navede ključne besede “oDPN Lendava-Ljutomer”.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za oddajo pripomb in predlogov, oziroma če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani pripombi oziroma predlogu.

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

Naslovni ministrstvi in Agencija Republike Slovenije za okolje obveščata javnost, da bodo v postopku upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz javnega naznanila.

VII.
Agencija Republike Slovenije za okolje vabi:
– osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in
– nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja,
da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Te osebe položaj stranskega udeleženca pridobijo po predpisih o upravnem postopku, če Agencija Republike Slovenije za okolje ugotovi, da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa, in če v roku 35 dni od objave javnega naznanila (od 27. 12. 2021 do 31. 1. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je treba v vlogi določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Zahteva za vstop v postopek se lahko poda:
– na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
– po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.arso@gov.si.

VIII.
Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in posredovano udeleženim občinam.

Za več informacij na Občini Razkrižje pokličite na tel. 02 584 99 08.

Javno naznanilo
Povzetek za javnost

PLINOVOD Dopolnitev javnega naznanila, dodatna javna obravnava

Vabilo Občine Razkrižje