UGOTOVITVENA ODLOČBA

Občinska uprava Občine Razkrižje izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v nadaljevanju ZUreP-2) in 41. in 48 člena Statuta občine Razkrižje, v zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O     O D L O Č B O

  1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine parc. št.
  • 601/1 k.o. 278 Gibina
  • 601/2 k.o. 278 Gibina
  • 601/3 k.o. 278 Gibina
  • 601/4 k.o. 278 Gibina  pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v upravljanju Občine Razkrižje.
  1. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pristojnega sodišča, pri nepremičninah iz 1. točke izreka te odločbe predlaga izbris zaznambe vknjižene lastninske pravice splošno ljudsko premoženje v splošni rabi in vpis lastninske pravice v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična št. 1332163000, do celote.
  1. Posebni stroški niso nastali.

 

Obrazložitev

Nepremičnina navedena v izreku odločbe, v naravi predstavlja del zemljišča, nekoč nekategorizirane javne poti, trenutno pa predstavlja del dovozne poti k stanovanjskim hišam.

ZUreP-2 v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.  Grajeno javno dobro je državnega ali lokalnega pomena.

Iz zemljiškoknjižnega izpiska je razvidno, da so nepremičnine 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, vse k.o. 278 Gibina opredeljene kot splošno ljudsko premoženje.

V 245. členu ZUreP-2 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot splošno ljudsko premoženje, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe že pridobljen status javnega dobra lokalnega pomena.

Po določbah 245. člena ZUreP- 2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali objekt zgrajen na njem, javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.

V postopku je ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP-2 status javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine navedene v 1. točki izreka te odločbe.

Ta odločba se izdaja izključno zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja.

Glede na navedeno je organ odločil, kot izhaja iz izreka predmetne odločbe.

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP niso nastali.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah ZUT, (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015-ZZelP-J, 32/2016, 30/2018-ZKZaš) je odločba takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu:  Zopet to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 15, dni od dneva, ko je bila ta odločba z javnim naznanilom objavljena na oglasni deski in na spletni strani Občine Razkrižje. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah ZUT, (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015-ZZelP-J, 32/2016, 30/2018-ZKZaš), znaša upravna taksa za pritožbo 18,10 EUR.

Vročitev se opravi po 94. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Z javnim naznanilom, vročitev pa velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo javno naznanilo pritrjeno na oglasno desko občine in objavljeno na spletni strani občine.

 

Nataša Slavič, dipl. ekon.

Strokovna sodelavka                                                                    Monika HOLC, univ. dipl. ekon.

Tajnik Občinske uprave

 

Vročiti:

  • Z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani občine
  • Arhiv tu
  • e-zemljiška knjiga, pristojno sodišče po pravnomočnosti