Projekti

Dobra voda za vseVoda kot poglavitna dobrina življenja, je spodbudila deset partnerjev na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, da vzpostavijo projektno partnerstvo za izvedbo skupnega projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo / Održivo upravljanje vodama između Mure i Drave, z akronimom Dobra voda za vse.

Projekt Dobra voda za vse nagovarja predvsem štiri  zaznane sklope problemov v  čezmejnem območju, pa tudi širše, in sicer:

  • reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih;
  • onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin  vode;
  • pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe;
  • nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Operacija je delno financirana s strani Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013.

Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.dobravodazavse.com.

Logo za nalepko


Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem CJN_jumbo.indd

Predvidena leta izvedbe: 2013, 2014, 2015

Viri financiranja:
• sredstva Evropskega kohezijskega sklada
• sredstva proračuna RS
• proračun Občine Razkrižje

 

Slovesnost ob zaključku del

Občina Razkrižje je prva med sodelujočimi partnerji projekta, zaključila dela. 20. decembra 2014 smo organizirali slovesnost, na katero smo povabili vse sodelujoče partnerje v projektu, sofinancerje, izvajalce del ter občane Občine Razkrižje. Skupaj smo proslavili uspešen zaključek del in novo pridobitev za občino. V okviru projekta smo v Občini Razkrižje zgradili vodovod Veščica-Razkrižje, ob tem pa tudi uredili občinsko javno pot »Na Gmajni«.

 

Utrinki iz slovesnosti


Energetska sanacija Zdravstvene postaje RazkrižjePredvideni celotni stroški operacije znašajo 35.566,84 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Proračun Občine Razkrižje: 35.566,84 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju  2013-2015.

 


Energetska sanacija Osnovne šole RazkrižjeLogo

Predvideni celotni stroški operacije znašajo 687.700,15 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Nepovratna sredstva EU, Kohezijski sklad: 291.958,22 EUR
  • Proračun Občine Razkrižje: 395.741,93 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju 2013-2015.

 
Obnova občinske javne poti OJP 724881 Šprinc – GlobokaEvropski sklad za regionalni razvoj

Celotni stroški operacije so znašali 205.205,23 EUR.

Operacija je bila financirana iz sledečih virov:

  • MGRT, nepovratna sredstva EU, ESRR: 140.334,16 EUR;
  • Proračun Republike Slovenije: 24.764,88 EUR;
  • Proračun Občine Razkrižje: 40.106,19 EUR.

Operacija se je izvajala v obdobju  2010-2013.

Preberi več


Obnova strehe, oken in vrat Doma kulture RazkrižjeŽe leta 2011 se je Občina Razkrižje prijavila na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbiro občinskih investicij na področju kulture. Občina je prijavila obnovo strehe, oken in vrat na domu kulture. Vloga občine je bila odobrena, Ministrstvo za kulturo je o tem 20. 4. 2011 izdalo tudi odločbo. 7. 7. 2011 je Ministrstvo za kulturo občino obvestilo, da v letu 2011 teh sredstev ne bo, ker jih država nima, da pa naj bi sredstva bila zagotovljena v letu 2012. Leta 2012 pa je prišlo ponovno obvestilo, da tudi v letu 2012 sredstev za ta namen ne bo, čeprav je občina odločbo o odobritvi sredstev prejela že leta 2011.

Preberi več