ProjektiART kino opis


Občina Razkrižje – ZELENA DESTINACIJAŠafarsko, 12. 6. 2019 | Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT prejela bronasti znak Slovenia Green Destination

Turistična destinacija RAZKRIŠKI KOT se je prijavila na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacija za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green. Do danes le-ta združuje že 51 destinacij, 34 ponudnikov, 4 parke in 2 turistični agenciji z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja – okoljskem, družbenem in ekonomskem.

V turistični destinaciji RAZKRIŠKI KOT smo se tako pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destination Standard, kar nam omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in prepoznavnost. Na poti do znaka Slovenia Green Destination smo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v zeleno zhemo smo v destinaciji določili Zeleno koordinatorko, ki je bila odgovorna za koordinacijo in izvedbo prijave v celoti. Za to eno izmed manjših turističnih destinacij se je bilo tekom celotnega postopka potrebno soočiti s številnimi izzivi. Potrebne podatke je pomagala zbirati 4-članska Zelena ekipa, ob čemer so se podatki nanašali na različna področja: destinacijski management, naravo in pokrajino, okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, družbeno klimo ter poslovanje turističnih podjetij oz. vpetost gospodarstva v turizem.

Preko celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega postopka smo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in tako prejeli znak Slovenia Green Destination Bronze. Naslednji korak bo priprava akcijskega načrta in preostalih krovnih dokumentov, ki jih bomo pripravili s pomočjo trenutnih ugotovitev in smernic s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji konstantno izboljševali. Z znakom Slovenia Green Destination se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena destinacija (okoljsko in družbeno odgovorna) ni zgolj projekt posamezne turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo skupaj vsi deležniki v destinaciji. Najbolj ključni dejavnik tega procesa smo mi sami. Če bomo namreč znali ustvariti takšno okolje, v katerem se bomo dobro počutili mi sami, potem bo zagotovo prijazna tudi za ljudi, ki nas obiskujejo. Zato iskrena hvala in čestitke vsem, ki ste s svojim načinom življenja in dela pripomogli k pridobitvi tega znaka.

V imenu Zelene ekipe:
Monika Holc, Zelena koordinatorka

Občina Razkrižje se vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
• destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma lahko preberete na tej povezavi.

Ključni dokumenti Zelene sheme:
Sporočilo o priključitvi občine v shemo
Objava na Points of Interest Slovenija
Analiza vplivov turizma
Analiza anket PREBIVALCI
Analiza anket TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza anket OBISKOVALCI
Kazalniki destinacije Razkrižje
Sklep o sprejemu Etičnega kodeksa v turizmu
Etični kodeks v turizmuZdrav način življenja za vseO projektu

1 Izberimo zdrav način življenja-Bodimo vsak dan telesno dejavni!

2 Izberimo zdrav način življenja-Imamo primerno telesno težo?

3 Izberimo zdrav način življenja – Prehrana naj bo pestra!

4 Izberimo zdrav način življenja- Dobro je vedeti!

5 Izberimo zdrav način življenja – Kako povečati količino sadja in zelenjave v prehrani?

6 Izberimo zdrav način življenja – Kaj še je dobro vedeti o sadju in zelenjavi?

Na Mednarodnem sejmu sodobnega zdravstva MEDICAL v Gornji Radgoni smo  OZRKS MS dne 19. 04. 2018 predstavili dejavnosti RKS, osrednja tema pa so bile aktivnosti iz projekta »Zdrav način življenja za vse« (partnerji OZRKS MS, Pomursko društvo za boj proti raku in Občina Razkrižje) in projekta »Lahko jem pri kroničnih nenalezljivih bolezni« (partnerji OZRKS MS in Pomursko društvo za boj proti raku), ki jih sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Osrednja aktivnost je pritegnila veliko pozornost obiskovalcev.

 

Kaj je dobro vedeti o prigrizkih

Polnovredne testenine z brezmesnim prelivom

 

 

 

 

 NAZDRAVJECilj projekta Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v zmanjševanju zdravstvenih in socialnih neenakosti starejših v lokalnih okoljih, z akronimom NAZDRAVJE, financiranega iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, je zmanjšati razlike med uporabniki, specifično pa razviti programe za pripravo na starost, vzpostaviti med-sektorsko podporno mrežo za skrb za starejše in njihovo vključenost in zmanjšati razlike v kakovosti domače oskrbe v primerjavi z institucionalno oskrbo in s tem med uporabniki.

Sodelovanje partnerja Občine Razkrižje: 

Vzpostavitev medinstitucionalne mreže in oblikovanje programov in paketa storitev Priprava modela organizacije in delovanja ter vzpostavitev medsektorske mreže, ki bo sestavljena iz predstavnikov javnih zavodov, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti in bo povezovala lokalne Klube 65+. Mreža 65+ bo koordinirala oblikovanje in izvedbo preventivnih zdravstvenih in socialnih programov, ki bodo izvajani v lokalnih Klubih 65+. Na podlagi analize potreb ciljnih skupin bo mreža skupaj s partnerji v projektu sodelovala pri oblikovanju paketa preventivnih programov in razvoja storitev celovitejše obravnave starejših v njihovem lokalnem okolju.

Pilotna izvedba programa storitev »Mreža 65+«  Na podlagi predhodnih aktivnostih izvedenih v lokalnih skupnostih, bodo na nivoju posameznih občin vzpostavljeni Klubi 65+, ki bodo organizirani glede na danosti in potrebe posameznega lokalnega okolja. V organizacijo delovanje klubov bodo vključeni lokalni predstavniki in organizacije. V sodelovanju s klubi bodo preko mreže izvajani preventivni zdravstveni,socialni in drugi programi za ciljne skupine v njihovih lokalnih okoljih.

Za učinkovito izvedbo in večjo dostopnost do programov in storitev bo vzpostavljen Info telefon Klub 65+ namenjen informiranju o preventivnih zdravstvenih in socialnih programih ter aktivnostih mreže, ki se izvajajo v lokalnih klubih ter informiranje o storitvah, ki jih izvajajo posamezni izvajalci mreže

 timthumb

 NaZdravje-WebPasica2

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

PREDSTAVITEV PARTNERJA


Dobra voda za vseVoda kot poglavitna dobrina življenja, je spodbudila deset partnerjev na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško, da vzpostavijo projektno partnerstvo za izvedbo skupnega projekta Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo / Održivo upravljanje vodama između Mure i Drave, z akronimom Dobra voda za vse.

Projekt Dobra voda za vse nagovarja predvsem štiri  zaznane sklope problemov v  čezmejnem območju, pa tudi širše, in sicer:

  • reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih;
  • onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin  vode;
  • pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe;
  • nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Operacija je delno financirana s strani Evropske unije preko Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija Hrvaška 2007-2013.

Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.dobravodazavse.com.

Logo za nalepko


Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem CJN_jumbo.indd

Predvidena leta izvedbe: 2013, 2014, 2015

Viri financiranja:
• sredstva Evropskega kohezijskega sklada
• sredstva proračuna RS
• proračun Občine Razkrižje

 

Slovesnost ob zaključku del

Občina Razkrižje je prva med sodelujočimi partnerji projekta, zaključila dela. 20. decembra 2014 smo organizirali slovesnost, na katero smo povabili vse sodelujoče partnerje v projektu, sofinancerje, izvajalce del ter občane Občine Razkrižje. Skupaj smo proslavili uspešen zaključek del in novo pridobitev za občino. V okviru projekta smo v Občini Razkrižje zgradili vodovod Veščica-Razkrižje, ob tem pa tudi uredili občinsko javno pot »Na Gmajni«.

 

Utrinki iz slovesnosti


Energetska sanacija Zdravstvene postaje RazkrižjePredvideni celotni stroški operacije znašajo 35.566,84 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Proračun Občine Razkrižje: 35.566,84 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju  2013-2015.

 


Energetska sanacija Osnovne šole RazkrižjeLogo

Predvideni celotni stroški operacije znašajo 687.700,15 EUR.

Predvideni viri financiranja so:

  • Nepovratna sredstva EU, Kohezijski sklad: 291.958,22 EUR
  • Proračun Občine Razkrižje: 395.741,93 EUR.

Operacija se izvaja v obdobju 2013-2015.