Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 14.08.2020, objavilo poziv predlagateljem za vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov. Občinski svet Občine Razkrižje lahko predlaga 1 kandidata za sodnika porotnika. Razen predstavniških organov občin z območja sodišča so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju Okrožnega sodišča Murska Sobota. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994 s spremembami in dopolnitvami) je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidat mora s kandidaturo tudi soglašati ter dovoliti sodišču, da pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc.

Glede na navedeno, se obvešča vse zainteresirane predlagatelje, da pisno predlagajo posameznike, ki izpolnjujejo pogoje za sodnike porotnike in želijo to delo opravljati v naslednjem petletnem mandatu, ob čemer je k pisnemu predlogu potrebno priložiti tudi izjavo kandidata za sodnika porotnika. Predloge je potrebno oddati v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 12. 10. 2020.

Predlog_sodniki porotniki

Izjava kandidata