OBREZOVANJE VEGETACIJE OB CESTAH

Obvestilo

Prometno varnost na občinskih cestah zelo poslabšajo veje in druga vegetacija, ki rastejo preblizu ceste, tako ob, kot nad cesto, še posebej pa v ovinkih. Enako velja za območje pločnikov na regionalnih cestah. Porezane veje v zadostnem odmiku imajo velik pomen zaradi preglednosti in prometne varnosti , saj smo v veliko primerih  sami odgovorni za dobro  preglednost in varnost na cestah–za nas same in vse ostale udeležence v prometu, predvsem za najranljivejše – otroke in starejše. Porezane veje  ob cestah pa omogočajo tudi lažjo dostopnost komunalnim in tovornim vozilom.

 

Vse občane in občanke vljudno naprošamo,

da v tem času, še pred pričetkom intenzivnejše vegetacijske dobe, poskrbite za obrezovanje vej dreves  na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter, da je vidna in dostopna prometna signalizacija.

Prav tako je potrebno obrezati veje ob/nad pločniki, zaradi učinkovitejše svetilnosti javne razsvetljave.

Zakon o cestah določa, da:

 • zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
 • morajo biti drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m,
 • mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste

 

Predpisi s področja prometne varnosti določajo, da:

 •  je za vsakršen poseg v varovalnem pasu (pri regionalni cesti 15 m in pri občinski cesti 3 m), potrebno soglasje,
 • lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti prost odtok vode;
 • je potrebno ob cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine tako, da ne segajo na cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti  ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet ,
 • je potrebno zemljišča ob cesti ali pločniku vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij

 

Zaradi varovanja cest se ne sme:

 • na cesto odvajati meteorne vode, odplake in druge  tekočine,
 • postavljati brez soglasja ograje, stebričke, zasaditi živo  mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
 • ovirati odtekanje voda,
 • orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto,
 • vključiti v promet na javni cesti, brez, da bi odstranili z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče
 • na cesti (muldah) in kanaletah puščati pokošeno travo