Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Skladno z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za ustanovitev služnosti na nepremičnini:
parc. št. 725/4 k.o. Razkrižje. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda in PS-RO po projektni dokumentaciji za NNO TP Razkrižje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.