NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe prodaje za nepremičnine parcelnih številk v k.o. Gibina;

  1. PREDMET PRODAJE: Občina Razkrižje namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, ki zajemajo eno stavbno in dve kmetijski zemljišči, katere v naravi predstavljajo dvorišče oz. dovozno pot k stanovanjskemu objektu na Gibini.
  • 346/20 k.o. Gibina, stavbno zemljišče, površina 135 m2
  • 601/3 k.o. Gibina, kmetijski zemljišče, površina 93 m2
  • 355/3 k.o. Gibina, kmetijsko zemljišče, površina 126 m2 (parcela bo v pogodbi pravnega posla vsebovala posebno določilo za del parcele ob javni poti, zaradi morebitne bodoče ureditve in razširitve javne poti).

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje in po objavi na oglasni deski/portalu Upravne enote zaradi prodaje kmetijskih zemljišč.

  1. PRIJAVA: Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki (velja tudi elektronska pošta) in mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru več prejetih ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
  2. KUPNINA Kupnina se plača na TRR Občine Razkrižje.: SI56 0137 6010 0013 782, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin in vse stroške, vezane na realizacijo pravnega posla.

Občina Razkrižje lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Dodatne informacije v zvezi z namero za prodajo nepremičnine, lahko dobite na Občini Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net ali po telefonu 02 584 99 12. Kontaktna oseba: Nataša SLAVIČ.

Šafarsko, 10.4.2019