NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

Na podlagi 3. alineje 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Razkrižje, sprejetega na 7. izredni seji, z dne 18. 5. 2017 Občina Razkrižje

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnine parc. št. 686 k.o. Globoka, ki je v naravi vinograd.

 K oddaji ponudb se povabi vse zainteresirane ponudnike.

Občina Razkrižje vabi, da v roku 15 dni od objave te namere podajo pisne ponudbe o višini najemnine, ki so jo za omenjeno nepremičnino, parcelno št. 686 k.o. Globoka, v naravi vinograd, s površino 5.388 m2 , pripravljeni plačati.

Izbran bo ponudnik, ki bo za najem nepremičnine ponudil najvišjo ceno. V primeru več ponudnikov in enaki ceni, se opravijo pogajanja. Določena okvirna cena najemnine nepremičnine je 350,00 EUR letno. Najemnina, ki bo dogovorjena, jo je najemnik dolžan plačati do 30. oktobra tekočega leta.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo na podlagi prispelih ponudb izbrala posebna komisija, ki jo imenuje župan.

Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen v roku sedem dni po odločitvi komisije.

Vse informacije in razlage ponudniki lahko prejmejo na naslovu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali na telefonsko številko 02/ 584 99 12, ali elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net pri pooblaščeni osebi Nataši Slavič.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

V primeru, da izbrani ponudnik po postopku neposredne pogodbe krši pogodbena določila in ne skrbi za vinograd po določilih stroke ter ne plačuje najemnine ali ne oprvi dogovorjene storitve, se lahko predlaga razveljavitev pogodbe.

Šafarsko, 19. 5. 2017