Javno naznanilo

Občina Razkrižje objavlja javno naznanilo in ugotovitveno odločbo o prenehanju statusa splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi, oziroma statusu grajenega javnega dobra ter vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Razkrižje na zemljišču parc. št. 591/2, k.o. Gibina.

27.11.19 478-9-2019-5 javno naznanilo
27.11.19 478-9-19-4 ugotovitvena odločba