Javni poziv k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje (SD OPN 2)

Občina Razkrižje na podlagi 11. in 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) o b v e š č a občane in drugo zainteresirano javnost, da bo v času od 18. novembra 2020 do 8. januarja 2021 sprejemala pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje.

Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustreznost podanih pobud. Če pa pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »Pobuda za spremembe namenske rabe prostora (v postopku sprememb in dopolnitev OPN Občine Razkrižje)«

POBUDA_ obrazec 2020

V postopek obravnave sprememb in dopolnitev OPN bodo vključene v danem roku posredovane pobude s priloženim dokazilom o plačilu takse.

Višina takse za posamezno pobudo v skladu z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine (Uradni list RS št.: 152/2020) znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 50 EUR,
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50 EUR.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

Taksa se plača na račun Občine Razkrižje številka: SI56 013760100013782.

Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, vendar pa ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN.

Za morebitne informacije pokličite na tel. št. 02 584 99 00.

Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami nam lahko posredujete po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali po e-pošti: obcinarazkrizje@siol.net ali pa jih oddate na sedežu občine v času uradnih ur.