Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1; UL RS, št. 77/2017, 33/2019), Občina Razkrižje javno naznanja ter

občane in lastnike nepremičnin na območju Občine Razkrižje obvešča, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019, v prostorih Občinske uprave Občine Razkrižje, Šafarsko 42 C (Dom kulture), vsak delovni dan od 8 h – 15 h, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Za občane in lastnike nepremičnin na območju Občine Razkrižje bo javna predstavitev modelov vrednotenja, ki jo bo izvedla Geodetska uprava Republike Slovenije, v sredo, 16. 10. 2019, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, Murska Sobota.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1; UL RS, št. 77/2017, 33/2019) oblikovala osnutek modelov vrednotenja nepremičnin in jih konec leta 2018 v sodelovanju z občinami uskladila. Na podlagi vseh pripomb je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki bo javno razgrnjen.

Predlog modelov vrednotenja bo z dnem 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Občina za nepremičnine, ki ležijo na njenem območju izvede javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako k sodelovanju v postopku povabi tudi predstavnike splošne javnosti. Namen razgrnitve je seznanitev vseh lastnikov nepremičnin s predlogom modelov vrednotenja nepremičnin tudi grafično in na vizualen način. Iz razgrnjenih izrisov bo razvidno, kako so vrednostne cone in njihove vrednostne ravni predlagane za celotno območje občine.

Vsi zainteresirani lahko od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostne ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, ali skeniranega na elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v prostorih Občinske uprave Občine Razkrižje,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu Množičnega vrednotenja nepremičnin. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Vse informacije vezane na množično vrednotenje nepremičnin lahko preberete na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin na https://www.mvn.e-prostor.gov.si/. Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni center 080 20 09 ali po elektronski pošti na naslov vrednotenje@gov.si.

Kontaktna oseba na Občini Razkrižje je Monika Holc (tel.: 02 584 99 08, e-pošta: obcinarazkrizje@siol.net).

Šafarsko, dne 27. 9. 2019