Obvestilo

Umrla je prof. dr. Cvetka Hedžet TóthSporočamo vam žalostno vest, da je v 73. letu starosti umrla prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth.

Bila je redna profesorica za ontologijo, metafiziko in filozofijo utopistike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in predstojnica katedre za sistematsko filozofijo. Področja njenega znanstvenoraziskovalnega in predavateljskega delovanja so bili: ontologija, metafizika, etika in aksiologija. Predavala in sodelovala je tudi s Hebrew University v Izraelu, z Univerzo Regensburg in Univerzo München v Nemčiji.

Za njene dosežke na znanstveno raziskovalnem področju ter prizadevno delovanje v dobro Občine Razkrižje in ljudi ob meji, je leta 2003 bila imenovana za častno občanko Občine Razkrižje.

Rojena je bila na Razkrižju in čeprav je z družino tukaj bivala le kratek čas, se je rada vračala in z domačini spregovorila v razkriškem dialektu.

 

Povezave do nekaterih člankov, ki poročajo o tem:

RTV SLO https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/umrla-je-ena-izmed-vodilnih-filozofinj-cvetka-hedzet-toth/545657?fbclid=IwAR1u8a0ZneooYwSWi5PT3-QxwpgQfxH4QWZaREux-j4P3un0hoJQrqXfNEQ

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani https://www.ff.uni-lj.si/novice/zapustila-nas-je-prof-dr-cvetka-hedzet-toth-1948-2020

Pomurec.com https://www.pomurec.com/vsebina/60565/Poslovila_se_je_filozofinja_dr__Cvetka_Hedzet_Toth

Vestnik.si https://vestnik.si/clanek/aktualno/umrla-je-filozofinja-cvetka-hedzet-toth-833800?fbclid=IwAR23AEQI02vZ1ZXj_3YKoYIUC3VfpaAFMwVOrdMUhJ8WCPpck-sYehVdthc

Večer https://www.vecer.com/kultura/umrla-je-filozofinja-cvetka-hedzet-toth-10229938

 

 


Občinska javna pot št. 724804, Razkrižje-Razkriški bregObveščamo vas, da je občinska javna pot št. 724804 Razkrižje-Razkriški breg (od  pokopališča do domačije Kunčič) trenutno sanirana in prevozna.

Ker pa do trajne sanacije brežine in zaščite te poti, še vedno obstaja nevarnost plazu, vse upravičene uporabnike te javne poti naprošamo, da na podlagi trenutno veljavnega Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, z ureditvijo spremembe pri Upravni enoti Ljutomer in dovoljenjem Policijske uprave Murska Sobota, uporabljate druge najbližje prehode.

To si je smiselno urediti tudi za morebitne bodoče interventne zapore, ob sanacijskih delih plazovitega območja ter zapori ob popolni obnovi te ceste.

 


Javni poziv k zbiranju pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje (SD OPN 2)Občina Razkrižje na podlagi 11. in 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) o b v e š č a občane in drugo zainteresirano javnost, da bo v času od 18. novembra 2020 do 8. januarja 2021 sprejemala pobude za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje.

Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustreznost podanih pobud. Če pa pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »Pobuda za spremembe namenske rabe prostora (v postopku sprememb in dopolnitev OPN Občine Razkrižje)«

POBUDA_ obrazec 2020

V postopek obravnave sprememb in dopolnitev OPN bodo vključene v danem roku posredovane pobude s priloženim dokazilom o plačilu takse.

Višina takse za posamezno pobudo v skladu z Odlokom o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine (Uradni list RS št.: 152/2020) znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 50 EUR,
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50 EUR.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

Taksa se plača na račun Občine Razkrižje številka: SI56 013760100013782.

Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, vendar pa ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN.

Za morebitne informacije pokličite na tel. št. 02 584 99 00.

Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi prilogami nam lahko posredujete po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali po e-pošti: obcinarazkrizje@siol.net ali pa jih oddate na sedežu občine v času uradnih ur.


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2020Na podlagi 7. člena Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje (UL RS, št. 93/2020) objavljamo Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom Občine Razkrižje v letu 2020.

Nagrade študentom so enkratne denarne nagrade, ki se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna in s katerimi se nagradijo študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 uspešno opravili letnik, diplomo, magisterij ali doktorat. Pogoji za pridobitev nagrade in podrobne informacije so določeni v javnem pozivu.

Zainteresirane vabimo, da vloge na objavljenem obrazcu z zahtevanimi dokazili vložijo, do vključno 14. decembra 2020 do 12. ure, elektronsko na obcinarazkrizje@siol.net ali oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, s pripisom v zadevi ali na ovojnici: “Prijava-nagrade študentom 2020”.

Javni poziv za dodelitev nagrad 2020

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2020

Vloga na javni poziv za dodelitev nagrad 2020Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine RazkrižjeObčinski svet Občine Razkrižje je na 12. redni seji, dne 15. 10. 2020, obravnaval potrebno uskladitev Statuta Občine Razkrižje in Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje z veljavno zakonodajo. Glede na pripravljeno zahtevno gradivo se je občinski svet opredelil za krajšo dopolnjeno in spremenjeno verzijo obeh dokumentov.

Veljavni Statut Občine Razkrižje in Poslovnik Občinskega sveta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje

Predlog sprememb in dopolnitev obeh dokumentov se daje v 15. dnevno javno obravnavo, ob čemer rok za podajo utemeljenih pisnih pripomb v upravo Občine Razkrižje prične teči z dnem objave.


Javna obravnava predloga Odloka o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini RazkrižjeObčinski svet Občine Razkrižje je na 12. redni seji, dne 15. 10. 2020, sprejel Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje v prvi obravnavi, skupaj s pripombami, podanimi v razpravi. Predlog odloka se daje v 15. dnevno javno razpravo, ob čemer je utemeljene pisne pripombe potrebno predložiti v upravo Občine Razkrižje najpozneje do vključno 30. 10. 2020.

Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje


Javna obravnava Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevozov v Občini RazkrižjePravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza  v Občini Razkrižje – javna obravnava

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 15. 10. 2020 je bil obravnavan osnutek Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza  v Občini Razkrižje  ter sprejet sklep, da se Pravilnik daje 14-dnevno v javno obravnavo.

Predlog Pravilnika je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Pravilnika sprejemamo pisno v Občinski upravi Občine Razkrižje ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do četrtka, 5. 11. 2020.

Besedilo za javno razpravo -objava Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov v Občini Razkrižje.doc