Obvestilo

Predlog proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 in participativni proračun 2022 (obrazec)Na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25.2.2021, je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje do ponedeljka, 15. 3. 2021, do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net, osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Proračun 2022, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00.

AD 5 Odlok o proračunu 2022-osnutek

AD 5 Proračun 2022-osnutek-splošni del

AD 5 Obrazložitev osnutka proračuna 2022

AD 5 Proračun 2022-osnutek-posebni del

Ad 5 NRP_2021-2024- osnutek proračun 2022

 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022

Občinski svet Občine Razkrižje je odločil, da bo tudi za leto 2022 del sredstev iz proračuna, v višini 5.000 € izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar pomeni, da o teh sredstvih za določene naloge, odločajo občani sami.

Projektni predlog za Proračun 2022 oddajte do ponedeljka, 15. 3. 2021, do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net, osebno ali po pošti na naslov Občina Razkrižje, Participativni proračun 2022, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.

Obrazec za projektne predloge “PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022”


OBREZOVANJE VEGETACIJE OB CESTAHObvestilo

Prometno varnost na občinskih cestah zelo poslabšajo veje in druga vegetacija, ki rastejo preblizu ceste, tako ob, kot nad cesto, še posebej pa v ovinkih. Enako velja za območje pločnikov na regionalnih cestah. Porezane veje v zadostnem odmiku imajo velik pomen zaradi preglednosti in prometne varnosti , saj smo v veliko primerih  sami odgovorni za dobro  preglednost in varnost na cestah–za nas same in vse ostale udeležence v prometu, predvsem za najranljivejše – otroke in starejše. Porezane veje  ob cestah pa omogočajo tudi lažjo dostopnost komunalnim in tovornim vozilom.

 

Vse občane in občanke vljudno naprošamo,

da v tem času, še pred pričetkom intenzivnejše vegetacijske dobe, poskrbite za obrezovanje vej dreves  na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter, da je vidna in dostopna prometna signalizacija.

Prav tako je potrebno obrezati veje ob/nad pločniki, zaradi učinkovitejše svetilnosti javne razsvetljave.

Zakon o cestah določa, da:

 • zaradi preglednosti višina žive meje ne sme presegati višine 75 cm od nivoja vozišča,
 • morajo biti drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,5 m,
 • mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste

 

Predpisi s področja prometne varnosti določajo, da:

 •  je za vsakršen poseg v varovalnem pasu (pri regionalni cesti 15 m in pri občinski cesti 3 m), potrebno soglasje,
 • lastniki zemljišč ob cesti morajo dopustiti prost odtok vode;
 • je potrebno ob cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali poljščine tako, da ne segajo na cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti  ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet ,
 • je potrebno zemljišča ob cesti ali pločniku vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij

 

Zaradi varovanja cest se ne sme:

 • na cesto odvajati meteorne vode, odplake in druge  tekočine,
 • postavljati brez soglasja ograje, stebričke, zasaditi živo  mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
 • ovirati odtekanje voda,
 • orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto,
 • vključiti v promet na javni cesti, brez, da bi odstranili z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče
 • na cesti (muldah) in kanaletah puščati pokošeno travo


Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v Občini RazkrižjeNa 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25. 2. 2021 je bil obravnavan osnutek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v Občini Razkrižje ter  sprejet sklep, da se Odlok daje 30-dnevno v javno obravnavo, ki začne teči z dnem po sprejetju v prvi obravnavi.

Predlog Odloka je objavljen tukaj –   Predlog_odloka_koncesija_prva obravnava   ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Odloka sprejemamo pisno v upravi Občine Razkrižje ali preko elektronske pošte na obcinarazkrizje@siol.net do vključno torka, 27. 4. 2021.


Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini RazkrižjeNa 14. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25. 2. 2021 je bil obravnavan osnutek Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Razkrižje ter sprejet sklep, da se Odlok daje 30-dnevno v javno obravnavo. Predlog Odloka je objavljen  tukaj – Javna-obravnava-koncesijski-akt-splet.pdf   ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na predlog Pravilnika sprejemamo pisno v Občinski upravi Občine Razkrižje ali  po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do torka, 30. 3. 2021OBVESTILO -POTRES 2020, OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH-PODALJŠANJE ROKA DO 22.2.2021OBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020

(podaljšanje zbiranja prijav škode do 22. 2. 2021)

Občina Razkrižje obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa, 29. 12. 2020, da se na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-4/2021-33 – DGZR z dne, 28. 01. 2021, popisuje in ocenjuje škoda.

Zbiranje vlog s prijavo škode poteka na Občini Razkrižje do ponedeljka,  22. 2. 2021 in se lahko odda za:

 • v celoti uničene objekte (obrazec 3)
 • delno škodo na objektih (obrazec 4)

Vloge se lahko oddajo pisno;

 • po pošti na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
 • po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net , ali
 • v občinski upravi Šafarsko 42 c, (v občinski poštni nabiralnik pri vhodu ali osebno v avli Doma kulture Razkrižje)

Ob prijavi škode, poleg obrazca obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto za posredovanje nadaljnjih obvestil.

Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

(Obrazce lahko prevzamete na spletni strani Občine Razkrižje www.razkrizje.si ali fizično v avli Doma kulture Razkrižje)

Občinska uprava Občine Razkrižje

Priloge:

 1. Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)
 2. Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči
 3. Priloga 3 – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah
 4. Šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

Obvestilo Direkcije RS za vode lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih v SlovenijiDirekcija RS za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnem in gospodarnem ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč  dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.

Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2. reda (še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin) so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih (vodotoki 2. reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa se bistveno zmanjša pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.

V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča: 

 • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,
 • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,
 • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka,
 • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
 • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),
 • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja – odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

V Občini Razkrižje spadata med vode 1. reda reka Ščavnica in Mura, vse ostalo pa so vode 2. reda.

 

Povezava do informacije: https://www.gov.si/novice/2021-02-02-pomembno-obvestilo-poziv-lastnikom-vseh-priobalnih-zemljisc-ob-vodotokih-v-sloveniji/

 


Ambulanta in lekarna Razkrižje – obvestiloObveščamo vas, da bosta Zasebna ambulanta družinske medicine dr. Davorin Kolarić in Lekarna Špringer, podružnica Razkrižje v četrtek 18.2. in petek 19.2.2021 zaprti.

Za nujne primere se oglasite v ZD Ljutomer. 

Prosimo za razumevanje. 

 


AJPES OBVEŠČAPredložitev letnih poročil za leto 2020 – Pomurje 2020 v številkah – Vpliv epidemije na gostinsko dejavnost 2020 – Ajpes obvestilo


OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020OBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020     (zbiranje prijav škode do 9. 2. 2021)

Občina Razkrižje obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa, 29. 12. 2020, da se na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-4/2021-33 – DGZR z dne, 28. 01. 2021, popisuje in ocenjuje škoda.

Zbiranje vlog s prijavo škode poteka na Občini Razkrižje do torka,  9. 2. 2021 in se lahko odda za:

 • v celoti uničene objekte (obrazec 3)
 • delno škodo na objektih (obrazec 4)

Vloge se lahko oddajo pisno;

 • po pošti na naslov Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje,
 • po elektronski pošti na naslov obcinarazkrizje@siol.net , ali
 • v občinski upravi Šafarsko 42 c, (v občinski poštni nabiralnik pri vhodu ali osebno v avli Doma kulture Razkrižje)

Ob prijavi škode, poleg obrazca obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto za posredovanje nadaljnjih obvestil.

Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

(Obrazce lahko fizično prevzamete tudi v avli Doma kulture Razkrižje)

Občinska uprava Občine Razkrižje

Priloge:

1. Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)

2. Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči

3. Priloga 3 – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah

4. Šifrant B – Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah