Obvestilo

Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva- prometna varnost- vegetacijaOBVESTILO OBČANOM Razkrižje- veje maj 2019

30915Karakteristični prečni profil javne ceste

Zakon o cestah

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev  v prometu vse občane in občanke vljudno naprošamo, da poskrbijo za obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija.

Prav tako je potrebno obrezati vegetacijo ob/nad pločniki, ki ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

 

 


UGOTOVITVENA ODLOČBAObčinska uprava Občine Razkrižje izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), v nadaljevanju ZUreP-2) in 41. in 48 člena Statuta občine Razkrižje, v zadevi formalne ureditve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O     O D L O Č B O

 1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine parc. št.
 • 601/1 k.o. 278 Gibina
 • 601/2 k.o. 278 Gibina
 • 601/3 k.o. 278 Gibina
 • 601/4 k.o. 278 Gibina  pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v upravljanju Občine Razkrižje.
 1. Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pristojnega sodišča, pri nepremičninah iz 1. točke izreka te odločbe predlaga izbris zaznambe vknjižene lastninske pravice splošno ljudsko premoženje v splošni rabi in vpis lastninske pravice v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, matična št. 1332163000, do celote.
 1. Posebni stroški niso nastali.

 

Obrazložitev

Nepremičnina navedena v izreku odločbe, v naravi predstavlja del zemljišča, nekoč nekategorizirane javne poti, trenutno pa predstavlja del dovozne poti k stanovanjskim hišam.

ZUreP-2 v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.  Grajeno javno dobro je državnega ali lokalnega pomena.

Iz zemljiškoknjižnega izpiska je razvidno, da so nepremičnine 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, vse k.o. 278 Gibina opredeljene kot splošno ljudsko premoženje.

V 245. členu ZUreP-2 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot splošno ljudsko premoženje, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe že pridobljen status javnega dobra lokalnega pomena.

Po določbah 245. člena ZUreP- 2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali objekt zgrajen na njem, javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.

V postopku je ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP-2 status javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine navedene v 1. točki izreka te odločbe.

Ta odločba se izdaja izključno zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja.

Glede na navedeno je organ odločil, kot izhaja iz izreka predmetne odločbe.

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP niso nastali.

Na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah ZUT, (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015-ZZelP-J, 32/2016, 30/2018-ZKZaš) je odločba takse prosta.

Pouk o pravnem sredstvu:  Zopet to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 15, dni od dneva, ko je bila ta odločba z javnim naznanilom objavljena na oglasni deski in na spletni strani Občine Razkrižje. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah ZUT, (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 84/2015-ZZelP-J, 32/2016, 30/2018-ZKZaš), znaša upravna taksa za pritožbo 18,10 EUR.

Vročitev se opravi po 94. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Z javnim naznanilom, vročitev pa velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo javno naznanilo pritrjeno na oglasno desko občine in objavljeno na spletni strani občine.

 

Nataša Slavič, dipl. ekon.

Strokovna sodelavka                                                                    Monika HOLC, univ. dipl. ekon.

Tajnik Občinske uprave

 

Vročiti:

 • Z javnim naznanilom na oglasni deski in na spletni strani občine
 • Arhiv tu
 • e-zemljiška knjiga, pristojno sodišče po pravnomočnosti

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEMSkladno z 52., 65. in 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega najema za nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • št. 754, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
 • št. 753, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
 • št. 752, v naravi vinograd,
 • št. 748, najem dela parcele – v naravi vinograd, ostalo gozd
 • št. 749, v naravi vinograd,
 • št. 750, v naravi vinograd,
 • št. 751, stavbno zemljišče s stavbo.

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa, navedene nepremičnine brezplačno najeti na neprofitni bazi, z usmeritvijo v javno splošno koristne učinke, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Izjavo o izkazanem interesu in kratkim opisom programa delovanja, je potrebno poslati na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 20. dni od objave te namere. V kolikor bo več zainteresiranih subjektov, bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

 

Šafarsko, 10. 5. 2019


Navodila za nastavitev internega kanala KTV RazkrižjePotrebno je ročno poiskati program na frekvenci 810, qam 64 in simbolno hitrost 6875.

 1. Kaj mora stranka storiti na »D3« sprejemniku?

Če je sprejemnik priključen na električno napajanje čez noč (torej vključen ali v mirovanju) bodo spremembe potekle neopazno. Če sprejemnik »D3« ni priključen na električno napajanje, mora stranka prestaviti na določen program npr. Slovenija 1, Slovenija 2 ali DIVA in ga izključiti iz električnega napajanja za nekje 15 sekund in vključiti nazaj.

 1. Kaj mora stranka storiti na EON SMART BOX?

Nič. Spremembe bodo potekle neopazno.

 1. Kaj mora stranka storiti, če uporablja conax kartico v televiziji?

V takšnem primeru mora stranka sprožiti ponovno iskanje programov na televiziji. Pri tem svetujemo, da pri starejših televizijah kot državo oddajanja izbere Švedsko oz. Nemčijo (Finska ne deluje več), pri novejših televizijah praviloma lahko ostane Slovenija. Po tem mora stranka sprožiti samodejno iskanje programov, kar pa bo sicer spremenilo njihov seznam programov.NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEMSkladno z 52., 62., 63., 64., 65., 66., 67, 68. in 69 členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe oddaje v najem nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • 406, gozd
 • 408 travnik,
 • 409 sadovnjak,
 • 410 pašnik
 • 411 gozd,
 • 429 njiva,
 • 453 gozd
 • 454/1 gozd
 • 774 njiva,
 • 775 stanovanjska stavba,
 • 776 sadovnjak,
 • 777 travnik
 • 778 njiva,
 • 779, njiva
 • 780 njiva,
 • 781 njiva,
 • 782 sadovnjak,
 • 794 gozd,
 • 795 gozd,

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa, navedene nepremičnine najeti za dejavnosti na neprofitni bazi in zanje skrbeti kot dober gospodar, koriščenja v smeri ekološkega kmetovanja, z možnostjo izvajanja programov v okviru socialnega podjetništva, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Usmeritev oddaje navedenih nepremičnin v najem je reševanje družbenega problema in način delovanja, ki ustvarja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi, ki na trgu opravlja družbeno koristne dejavnosti. Ključno je izvajanje širše družbenih učinkov.

Izjavo o izkazanem interesu in kratkim opisom programa delovanja ter ponujeni najemnini, je potrebno poslati na naslov Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje v roku 20. dni od objave te namere. V kolikor bo več zainteresiranih subjektov, bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Šafarsko, 7. 5. 2019,

Št. 478-0005/2019-1NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBENAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe prodaje za nepremičnine parcelnih številk v k.o. Gibina;

 1. PREDMET PRODAJE: Občina Razkrižje namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, ki zajemajo eno stavbno in dve kmetijski zemljišči, katere v naravi predstavljajo dvorišče oz. dovozno pot k stanovanjskemu objektu na Gibini.
 • 346/20 k.o. Gibina, stavbno zemljišče, površina 135 m2
 • 601/3 k.o. Gibina, kmetijski zemljišče, površina 93 m2
 • 355/3 k.o. Gibina, kmetijsko zemljišče, površina 126 m2 (parcela bo v pogodbi pravnega posla vsebovala posebno določilo za del parcele ob javni poti, zaradi morebitne bodoče ureditve in razširitve javne poti).

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje in po objavi na oglasni deski/portalu Upravne enote zaradi prodaje kmetijskih zemljišč.

 1. PRIJAVA: Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki (velja tudi elektronska pošta) in mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru več prejetih ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
 2. KUPNINA Kupnina se plača na TRR Občine Razkrižje.: SI56 0137 6010 0013 782, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin in vse stroške, vezane na realizacijo pravnega posla.

Občina Razkrižje lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Dodatne informacije v zvezi z namero za prodajo nepremičnine, lahko dobite na Občini Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net ali po telefonu 02 584 99 12. Kontaktna oseba: Nataša SLAVIČ.

Šafarsko, 10.4.2019


Javna obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za leto 2020Predlog proračuna Občine Razkrižje

za leto 2020 – javna obravnava

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 27. 3. 2019 je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2020 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo. Predlog proračuna je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do petka, 3. 5. 2019.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00

PREDLOG PRORAČUNA 2020- POSEBNI DEL

Odlok o proračunu 2020-PREDLOG

PREDLOG PRORAČUNA 2020 -SPLOŠNI DEL

Obrazložitev predloga proračuna 2020