Obvestilo
Ambrozija 

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne vrste iz rodu Ambrosia sodijo med škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa povzroča zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče.

Pri občutljivih ljudeh lahko povzroča inhalacijske alergije oziroma senen nahod.

Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

Za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje. Imetniki zemljišč so dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.

Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Julija je na večini rastišč v taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati pa je še pravi čas za njeno zatiranje, ker še ne cveti.

Prijave najdb rastišč ambrozije, lahko oddate pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota, ali po mailu: OU-MurskaSobota.uvhvvr@gov.si ali na tel. št. 02 521 43 40.


Objava namere o ustanovitvi služnostne praviceSkladno z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za ustanovitev služnosti na nepremičninah:

 • št. 740/1 k.o. Šafarsko,
 • št. 694/1 k.o. Šafarsko in
 • št. 694/2 k.o. Šafarsko. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda po projektni dokumentaciji za NNO TP Razkrižje.
 • št. 521/4 k.o. Šafarsko. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda in PS-RO po projektni dokumentaciji za NNO TP Razkrižje.
 • št. 696/2 k.o. Razkrižje. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda in PS-PRMO po projektni dokumentaciji za NNO TP Razkrižje.

 Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Številka: 711- 1/2017-55

Datum: 20. 7. 2017

 


Objava namere o ustanovitvi služnostne praviceSkladno z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah:

 • št. 734 k.o. Razkrižje,
 • št. 737 k.o. Razkrižje. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora srednjenapetostnega in nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda po projektni dokumentaciji SN kablovod za TP Razkrižje 1.
 • št. 733 k.o. Razkrižje,
 • št. 735 k.o. Razkrižje,
 • št. 736 k.o. Razkrižje,
 • št. 738 k.o. Razkrižje. Služnost se ustanovi zaradi dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega zemeljskega kablovoda po projektni dokumentaciji SN kablovod za TP Razkrižje 1.

Služnost se ustanavlja v javno korist.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Številka: 711- 2/2017-6

Datum: 20. 7. 2017

 Ambulanta Razkrižje in Lekarna ŠpringerDiapozitiv2 Diapozitiv1

LEKARNA IN ZDRAVNIK_DOPUSTILekarna v času bolniške

Vse pacientke in paciente starejše od 19 let, ki so bili zapisani pri dr. Božici Ceković Budinski in bi se sedaj želeli prepisati k dr. Kolariću vabimo, da se oglasijo v naši ambulanti v ordinacijskem času in podpišejo “Izjavo o izbiri osebnega zdravnika“.

V skladu s 161. členom Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja bomo sprejeli tudi omejeno število otrok starih od 15 do 19 let. Starše otrok, mlajših od 15 let prosimo, da si izberejo drugega pediatra.

 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMUNAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

Na podlagi 3. alineje 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Razkrižje, sprejetega na 7. izredni seji, z dne 18. 5. 2017 Občina Razkrižje

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnine parc. št. 686 k.o. Globoka, ki je v naravi vinograd.

 K oddaji ponudb se povabi vse zainteresirane ponudnike.

Občina Razkrižje vabi, da v roku 15 dni od objave te namere podajo pisne ponudbe o višini najemnine, ki so jo za omenjeno nepremičnino, parcelno št. 686 k.o. Globoka, v naravi vinograd, s površino 5.388 m2 , pripravljeni plačati.

Izbran bo ponudnik, ki bo za najem nepremičnine ponudil najvišjo ceno. V primeru več ponudnikov in enaki ceni, se opravijo pogajanja. Določena okvirna cena najemnine nepremičnine je 350,00 EUR letno. Najemnina, ki bo dogovorjena, jo je najemnik dolžan plačati do 30. oktobra tekočega leta.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo na podlagi prispelih ponudb izbrala posebna komisija, ki jo imenuje župan.

Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen v roku sedem dni po odločitvi komisije.

Vse informacije in razlage ponudniki lahko prejmejo na naslovu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali na telefonsko številko 02/ 584 99 12, ali elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net pri pooblaščeni osebi Nataši Slavič.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

V primeru, da izbrani ponudnik po postopku neposredne pogodbe krši pogodbena določila in ne skrbi za vinograd po določilih stroke ter ne plačuje najemnine ali ne oprvi dogovorjene storitve, se lahko predlaga razveljavitev pogodbe.

Šafarsko, 19. 5. 2017