Obvestilo

Ambulanta Razkrižje in Lekarna ŠpringerDiapozitiv2 Diapozitiv1

LEKARNA IN ZDRAVNIK_DOPUSTI

Vse pacientke in paciente starejše od 19 let, ki so bili zapisani pri dr. Božici Ceković Budinski in bi se sedaj želeli prepisati k dr. Kolariću vabimo, da se oglasijo v naši ambulanti v ordinacijskem času in podpišejo “Izjavo o izbiri osebnega zdravnika“.

V skladu s 161. členom Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja bomo sprejeli tudi omejeno število otrok starih od 15 do 19 let. Starše otrok, mlajših od 15 let prosimo, da si izberejo drugega pediatra.

dr. Kolarič_ obvestila junijNAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMUNAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU

Na podlagi 3. alineje 3. odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) ter v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Razkrižje, sprejetega na 7. izredni seji, z dne 18. 5. 2017 Občina Razkrižje

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnine parc. št. 686 k.o. Globoka, ki je v naravi vinograd.

 K oddaji ponudb se povabi vse zainteresirane ponudnike.

Občina Razkrižje vabi, da v roku 15 dni od objave te namere podajo pisne ponudbe o višini najemnine, ki so jo za omenjeno nepremičnino, parcelno št. 686 k.o. Globoka, v naravi vinograd, s površino 5.388 m2 , pripravljeni plačati.

Izbran bo ponudnik, ki bo za najem nepremičnine ponudil najvišjo ceno. V primeru več ponudnikov in enaki ceni, se opravijo pogajanja. Določena okvirna cena najemnine nepremičnine je 350,00 EUR letno. Najemnina, ki bo dogovorjena, jo je najemnik dolžan plačati do 30. oktobra tekočega leta.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo na podlagi prispelih ponudb izbrala posebna komisija, ki jo imenuje župan.

Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen v roku sedem dni po odločitvi komisije.

Vse informacije in razlage ponudniki lahko prejmejo na naslovu Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje ali na telefonsko številko 02/ 584 99 12, ali elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net pri pooblaščeni osebi Nataši Slavič.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

V primeru, da izbrani ponudnik po postopku neposredne pogodbe krši pogodbena določila in ne skrbi za vinograd po določilih stroke ter ne plačuje najemnine ali ne oprvi dogovorjene storitve, se lahko predlaga razveljavitev pogodbe.

Šafarsko, 19. 5. 2017

 


POZIV – ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKUV skladu s 23. členom Odloka o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 76/2000),

zbiramo pisne predloge z utemeljitvijo za podelitev priznanj ob 19. občinskem prazniku Občine Razkrižje.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo občani, politične stranke, društva in druge organizacije.

  1. ČASTNI OBČAN - za življenjsko delo posameznika.
  2. PRIZNANJE OBČINE Razkrižje – za dosežke v večletnem obdobju.
  3. ZLATA PLAKETA OBČINE Razkrižje – za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. ZAHVALNA LISTINA – za posebne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.

Pisne predloge z obrazložitvijo pričakujemo v Upravi Občine Razkrižje do petka, 2. junija 2017, do 15. ure.


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBESkladno z 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačne uporabe za nepremičnino parcelne številke 685 k.o. Globoka in delov stavb št. 368/1 in 369/1.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.