Obvestilo

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBENAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe prodaje za nepremičnine parcelnih številk v k.o. Gibina;

 1. PREDMET PRODAJE: Občina Razkrižje namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, ki zajemajo eno stavbno in dve kmetijski zemljišči, katere v naravi predstavljajo dvorišče oz. dovozno pot k stanovanjskemu objektu na Gibini.
 • 346/20 k.o. Gibina, stavbno zemljišče, površina 135 m2
 • 601/3 k.o. Gibina, kmetijski zemljišče, površina 93 m2
 • 355/3 k.o. Gibina, kmetijsko zemljišče, površina 126 m2 (parcela bo v pogodbi pravnega posla vsebovala posebno določilo za del parcele ob javni poti, zaradi morebitne bodoče ureditve in razširitve javne poti).

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje in po objavi na oglasni deski/portalu Upravne enote zaradi prodaje kmetijskih zemljišč.

 1. PRIJAVA: Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki (velja tudi elektronska pošta) in mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru več prejetih ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
 2. KUPNINA Kupnina se plača na TRR Občine Razkrižje.: SI56 0137 6010 0013 782, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin in vse stroške, vezane na realizacijo pravnega posla.

Občina Razkrižje lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Dodatne informacije v zvezi z namero za prodajo nepremičnine, lahko dobite na Občini Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, elektronski naslov obcinarazkrizje@siol.net ali po telefonu 02 584 99 12. Kontaktna oseba: Nataša SLAVIČ.

Šafarsko, 10.4.2019


Javna obravnava osnutka proračuna Občine Razkrižje za leto 2020Predlog proračuna Občine Razkrižje

za leto 2020 – javna obravnava

Na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 27. 3. 2019 je bil obravnavan osnutek proračuna Občine Razkrižje za leto 2020 ter sprejet sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno obravnavo. Predlog proračuna je objavljen na občinski spletni strani ter na vpogled v upravi občine.

Utemeljene pisne pripombe na proračun sprejemamo v Občinski upravi Občine Razkrižje osebno ali po elektronski pošti na e-naslov obcinarazkrizje@siol.net do petka, 3. 5. 2019.

Dodatne informacije na tel. št. 02 584 99 00

PREDLOG PRORAČUNA 2020- POSEBNI DEL

Odlok o proračunu 2020-PREDLOG

PREDLOG PRORAČUNA 2020 -SPLOŠNI DEL

Obrazložitev predloga proračuna 2020
OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBENAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM

Skladno z 52., 65. In 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/2018) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe brezplačnega najema za nepremičnine parcelnih številk in delov stavb v  k.o. Globoka;

 • 406, gozd
 • 408 travnik,
 • 409 sadovnjak,
 • 410 pašnik
 • 411 gozd,
 • 429 njiva,
 • 453 gozd
 • 454/1 gozd
 • 774 njiva,
 • 775 stanovanjska stavba,
 • 776 sadovnjak,
 • 777 travnik
 • 778 njiva,
 • 779, njiva
 • 780 njiva,
 • 781 njiva,
 • 782 sadovnjak,
 • 794 gozd,
 • 795 gozd,

Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi izkazanega interesa navedene nepremičnine brezplačno najeti na neprofitni bazi, oziroma opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje.

Z zainteresiranim bodo opravljena pogajanja o pogojih pravnega posla.

Šafarsko, 28. 3. 2019

Pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstevBiotehniška šola Rakičan kot pooblaščena organizacija za pregledovanje naprav (škropilnice, pršilniki) za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, tudi letos organizira terenske preglede naprav. Preglede naprav morajo opraviti vsi, ki nimajo veljavnega pregleda in tisti ki jim poteče veljavnost pregleda v letu 2019.                

Uporabnike naprav obveščajo, da boste na testiranje pravočasno povabljeni na vaša testirna mesta. Vse tiste imetnike naprav, ki še nimate opravljenega pregleda-testiranja, ali vam veljavnost pregleda poteče v letu 2019, obveščajo da se lahko na testiranje prijavite na tel. številko 02 530 37 50 ali 041 579 820 ali elektronski naslov: dejan.kocis@guest.arnes.si.

Datum testiranja:

01.04.2019 od 8:00

Izvajalec:

Biotehniška šola Rakičan

Kraj:

Razkrižje

Opis lokacije:

Pri gostilni Na gmajni, Razkrižje 21b

Kontaktna oseba:

Kočiš Dejan

Telefon:

041 579 820