Obvestilo


Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 20. novembra 2022Osnovna pravila zbiranja podpor in kandidiranja:

Volilna komisija Občine Razkrižje (v nadaljevanju ObVK Razkrižje) obvešča, da je potrebno kandidature za člane občinskega sveta ter kandidature za župana Občine Razkrižje, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci), vložiti pri Volilni komisiji Občine Razkrižje, Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje, najpozneje 20. oktobra 2022 do 19. ure! Predlagatelj kandidata ob predložitvi kandidature oz. liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oz. liste kandidatov.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2022, Navodilo ter vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije, prav tako so pojasnila, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo volitev, objavljena na spletnem portalu gov.si, na povezavi Ministrstva za javno upravo.

Kandidate za člane občinskega sveta in kandidate za župana določijo politične stranke in volivci v Občini Razkrižje tako, da:

– volivci, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče, določijo kandidate za člane občinskega sveta s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, kandidata za župana pa s podporo najmanj 15 podpisov volivcev; zbiranje podpor poteka pri pristojni upravni enoti ali krajevnem uradu do vključno 20. oktobra 2022 (ob tem je potrebno najpozneje tega dne do 19. ure kandidature vložiti pri pristojni občinski volilni komisiji);

– ker je območje Občine Razkrižje 1 volilna enota in občinski svet šteje 7 članov, predlagatelj lahko določi največ 7 kandidatov za člane občinskega sveta.

Če predlagatelj (politične stranke in volivci s podpisi) predlaga:

1 kandidata, ni dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih,
2 kandidata, mora predlagati 1 moškega in 1 žensko,
3 kandidate, mora predlagati 2 moška in 1 žensko ali 1 moškega in 2 ženski, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
4 kandidate, mora predlagati 2 moška in 2 ženski, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
5 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 2 ženski ali 2 moška in 3 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
6 kandidatov, mora predlagati 3 moške in 3 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški,
7 kandidatov, mora predlagati 4 moške in 3 ženske ali 3 moške in 4 ženske, predloge kandidatov mora razporediti tako, da moškemu sledi ženska, oziroma ženski sledi moški.

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati podatke in priloge v skladu z določbo 72. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) ter instruktivnimi obrazci. Hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov so kandidati za člane občinskih svetov oziroma za župane dolžni občinski volilni komisiji sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).

Pri volitvah po večinskem načelu, ki velja za Občino Razkrižje, se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta v občini oziroma v volilni enoti, torej največ za 7 kandidatov. Izvoljeni bodo kandidati (prvih 7), ki bodo dobili največ glasov.

Instruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur skladni s šifrantom, ki ga vsebuje informacijski sistem za potrebe volitev isDVK, se predlagatelje in širšo javnost seznani s šifrantom in poziva, da ga v kandidaturah upoštevajo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Glasovanje na voliščih:

17601001 Volišče Šafarsko – v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci iz naselij Gibina, Šafarsko in Razkrižje;

17601002 Volišče Veščica – v okrepčevalnici »Marinka«, Veščica 5, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci iz naselij Kopriva, Šprinc in Veščica.

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah 2022 se izvede na volišču:

17601001 Volišče Šafarsko – v Domu kulture Razkrižje, Šafarsko 42C, za volilno enoto št. 1, kjer glasujejo volivci naselij Gibina, Šafarsko, Razkrižje, Kopriva, Šprinc in Veščica.

Pomembnejši roki:

Datum: 5. 9. do 20. 10. 2022 do 19. ure
Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.
Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

Datum: 20. 10. 2022 do 19. ure
Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) lahko podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov.

Datum: 20. 10. 2022 do 19. ure
Pri občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov. Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).
Dne 20. 10. 2022 občinska volilna komisija organizira dežurstvo za sprejem kandidatur od 7. do 15. ure v upravi občine, od 15. do 19. ure pa v prostorih knjižnice in čitalnice v Kulturnem domu, Šafarsko 42C.

Datum: (najpozneje do) 30. 10. 2022
Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov, pri čemer je treba najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti liste kandidatov oziroma kandidature.

Datum: od 31. 10. do 4. 11. 2022
Občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z žrebom in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.

Datum: 4. 11. 2022
Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov.

Datum: 7. 11. 2022
Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor.

Datum: 9. 11. 2022
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Datum: 14. 11. 2022
Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

Datum: sreda 16. 11. in četrtek 17. 11. 2022 od 7. do 19. ure
Predčasno glasovanje.

Datum: 16. 11. 2022
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.

Datum: 20. 11. 2022
Splošno glasovanje.

Datum: 21. 11. 2022
Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure). Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

Datum: 22. 11. 2022 do 12. ure
Če noben kandidat za župana ni dobil večine glasov in se mora opraviti drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, občinska volilna komisija pošlje ugotovitveni sklep Državni volilni komisiji do 12. ure na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

Datum: 26. 11. 2022
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.

Vir: Volilna zakonodaja (ZLV, ZVDZ, ZEVP, ZVRK); Navodilo in Rokovnik; gradiva za pripravo in izvedbo lokalnih volitev 2022, objavljena na spletnih straneh DVK in MJU.

Obvestilo o osnovnih pravilih in pomembnejših rokih za lokalne volitve 2022
Vložitev kandidatur za lokalne volitve 2022 – seznanitev predlagateljev in širše javnosti s šifrantom stopnje in naziva izobrazbeInstruktivni vzorci obrazcev kandidatur za lokalne volitve 2022, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur skladni s šifrantom, ki ga vsebuje informacijski sistem za potrebe volitev isDVK, s šifrantom seznanjamo predlagatelje in širšo javnost ter pozivamo, da ga upoštevajo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazbaStališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za plinovod R15/1 Lendava-LjutomerMinistrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo sta pripravila stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta , poročila o vplivih na okolje, osnutka okoljevarstvenega soglasja in strokovnih podlag za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer. Javna razgrnitev je potekala v času od 27. decembra 2021 do 31. januarja 2022 v občinah, ki jih območje državnega prostorskega načrta oziroma študije variant zajema. Tako je dne 17. januarja 2022 potekala tudi v občini Razkrižje, v Domu kulture v Šafarskem.Potrebno število podpisov volivcev za vložitev neodvisnih kandidatur na lokalnih volitvah 2022Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidate za člane Občinskega sveta Občine Razkrižje s podporo najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2022 določi kandidata za župana Občine Razkrižje s podporo najmanj 15 volivcev, ki imajo v Občini Razkrižje stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.

Ugotovitveni sklep


Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato Volilna komisija Občine Razkrižje objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022.

Rok za podajo predlogov je 15. september 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore za lokalne volitve 2022
Predlog za člana volilnega odbora
Izjava člana volilnega odbora