ObvestiloAmbulanta in lekarna Razkrižje  • Ambulanta Razkrižje bo v četrtek 19.4. ZAPRTA zaradi izobraževanja.
  • V ponedeljek, 23.4. bo dr. Kolarić odsoten, medicinska sestra bo v ambulanti.
  • Ambulanta bo zaprta  med 27. aprilom in 2. majem.

 

 Nadomestilo za oteženo rabo zemljišč ob državni mejiNadomestilo za oteženo rabo zemljišč ob državni meji, na katerih so postavljene ograje zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne mej

Upravičenec do nadomestila je:
– lastnik zemljišča na katerem je postavljena ograja, oziroma zemljišča na katerem je otežena raba ali
– oseba, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe.

Pri izpolnitvi vloge se zahteva:
• osebno ime in naslov prebivališča, datum rojstva (EMŠO) ter številka osebnega računa,
• podatke o zemljišču (parcelna številka in katastrska občina)
• opis posega oziroma vpliva posega na zemljišče

Upravičenci lahko zahtevajo nadomestilo
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto pri Upravni enoti Ljutomer, Vrazova ulica 1

VLOGA ZA OTEŽENO RABO KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA-OGRAJE

Vlogo lahko osebno prevzamete tudi na sedežu Občine Razkrižje, Šafarsko 42 c.Namera o sklenitvi neposredne pogodbeSkladno z 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 862010, 75/2012, 47/2013, 47/2013 ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1l, 14/2015-ZUUJFO in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014, 58/2016) Občina Razkrižje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za pridobitev nepremičnine parcelne številke 622/3 k.o. Šafarsko, v javno korist.

Neposredna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Razkrižje