91. seja Sveta Pomurske razvojne regije je potekala v Občini Razkrižje

V petek, 15. oktobra 2021, je v Domu kulture Razkrižje potekala seja Sveta Pomurske razvojne regije. Svet Pomurske razvojne regije sestavlja vseh 27 pomurskih županov in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti. Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Svetu trenutno predseduje župan Občine Razkrižje.

Na seji so od pomembnejših vprašanj obravnavali naslednje teme in sprejeli naslednje zaključke:

– da so postopki za konstituiranje Regionalnega razvojnega sveta zaključeni,

– o izvajanju dogovora za razvoj regij, se dotaknili vprašanja kateri projekti se bodo financirali iz projektov mehanizma za okrevanje in odpornost,

– se seznanili s trenutnimi razmerami širjenja okužb s koronavirusom in sprejeli soglasno stališče do tega pomembnega vprašanja za zdravje ljudi,

– sprejeli sklep o pospešitvi sprejemanja OPN in začrtali določene aktivnosti, zlasti za izdelavo Hidrološko hidravlične študije za celotno regijo, ki jo mora sofinancirati država,

– v pomemben regijski projekt uvrstili Paliativni center v Občni Velika Polana,

– se seznanili s stanjem na področju financiranja regijskih društev v MO Murska Sobota in sprejeli sklep, da se to financiranje preveri za celotno območje Pomurja,

– sprejeli nekatere pobude za izvajanje programa javnih del, da bodo ta bolj učinkovita in da se podaljšajo na več let,

– se zavzeli za večja vlaganja v primarno zdravstvo in urejanje zdravstvenih domov,

– sprejeli odločitev, da se v ZD Murska Sobota organizira 24 urno dežurstvo na področju zobozdravstva za celotno regijo, del stroškov bodo pokrivale občine,

– obnovili prizadevanja za uresničitev železniške proge Beltinci – Lendava – Redisc in sklep naslovili na vlado,

– se seznanili o možnostih odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav in na to temo na naslednjo sejo povabili predstavnike MO Ptuj, ki na tem področju imajo rešitve, pri tem sprejeli zadolžitev za CEROP, da pripravi finančne izračune za predlagane rešitve,

– se seznanili z aktivnostmi ob 25 letnici delovanja Ustanove Dr. Šiftarjeva fundacija in podprli prizadevanja, da ta postane državnega pomena,

– se dogovorili, da se na eni od prihodnjih sej resno pogovorimo o nedavnih medijskih očitkih, zlasti glede organiziranosti regije in o delitvi na več razvojnih agencij ter nekaterim raziskavam, ki nadpovprečno aktivne občine v regiji, uvrščajo na samo slovensko dno. O tem se želimo odkrito pogovoriti.

Kljub občasno povišanim tonom razprave, se je seja končala s konstruktivnimi zaključiki in dogovori ter glede na obsežnost dnevnega reda v sprejemljivem času.

Po zaključku seje so članice in člani razkriškega Turistično narodopisnega društva goste postregli z razkriško posebnostjo – razkriškimi mlinci ter lastnim pridelkom iz lastnega vinograda, ki ga obdelujejo razkriški prostovoljci, organizirani v Turistično narodopisnem društvu.

https://www.rcms.si/regionalni-razvoj/svet-pomurske-razvojne-regije